Další informace


Prezidentka Mgr. Daniela Zemanová a viceprezident JUDr. František Kučera jednali v úterý 2. 7. 2019 s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou. Pracovní schůzky se zúčastnili také náměstkyně sekce dohledu a justice JUDr. Klára Cetlová a náměstek sekce legislativní Mgr. Michal Franěk. Účastníci setkání diskutovali o legislativních návrzích ministerstva spravedlnosti, zejména o výběrových řízeních na funkcionáře soudů. Shodli se na nutnosti nalézt účinný nástroj pro zástup soudce v případě dlouhodobé nepřítomnosti, za tím účelem budou pokračovat jednání o projektu emeritní soudce. Další diskuse se týkaly působení soudců při výběru vedoucích státních zástupců a ostatních aktuálních otázek soudnictví.
Dne 23. května 1992 byl mafií zavražděn italský vyšetřující soudce Giovanni Falcone. MEDEL vyhlásil tento den dnem nezávislosti justice v Evropě a vydává u této příležitosti elektronickou knihu, která obsahuje výběr z dopisů tureckých soudců, státních zástupců a jejich příbuzných. Jedná se o dopisy doručené MEDELu v minulých letech, po tzv. pokusu o státní převrat v červenci 2016, který turecký prezident Erdogan využil k potlačení svých oponentů. Tyto čistky se týkaly i turecké justice. Mnoho soudců a státních zástupců bylo odvoláno z funkce, zatčeno a později odsouzeno bez řádného procesu, jejich majetek byl zkonfiskován. Shromážděné anonymizované dopisy bez dalších komentářů a úprav jsou působivým svědectvím neuvěřitelně rychlého úpadku právního státu v Turecku.
Stálá konference českého práva zve v rámci letošního Pražského právnického jara na sympozium k civilnímu řízení. Uskuteční se 22. března 2019 od 9 do 14 hodin v CEVRO Institutu v Praze.
Únorové vydání stavovského periodika přináší pravidelné rubriky, aktuality, zprávy a informace, zápisy z jednání a další příspěvky. Blíže k obsahu:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity si Vás dovoluje pozvat na 47. reprezentační právnický ples, který se uskuteční 23. února 2019 od 19.00 hodin v hotelu Courtyard by Marriott Brno.
Soudcovská unie vydává v tomto roce již XXI. ročník časopisu SOUDCE. Lednové vydání čtenářům nabízí rozhovor Mgr. Šárky Hájkové s JUDr. Robertem Fremrem, 1. místopředsedou Mezinárodního trestního soudu v Haagu. S prezidentkou SU ČR Mgr. Daniela Zemanovou připravil rozhovor o očekávaných událostech roku 2019 Tomáš Němeček. Letošní první číslo stavovského periodika přináší rovněž slovo soudce, odborné články, aktuality a zprávy ze života Unie i z dění v soudnictví.
V pražském TOP Hotelu převzali v pátek 1. února 2019 právníci z různých oblastí práva titul Právník roku 2018 a skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí. Za výjimečný celoživotní přínos českému právu vstoupil do právnické síně slávy doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., právník, filozof a vysokoškolský pedagog.
Soudcovská unie apeluje na představitele výkonné moci, aby dodržovali právní řád České republiky a principy dělby moci, podle nichž je nepřípustné ohrožovat nezávislost soudů pokusy o zásahy do nestranného rozhodování. Stejně jako jsou soudci povinni odmítnout jakýkoli zásah do rozhodování, je povinností představitelů státu tyto zásahy nečinit. Porušování uvedených zásad ohrožuje rovnost občanů České republiky před soudem a jejich právo na spravedlivou soudní ochranu.
V Táboře dnes skončilo 28. Shromáždění delegátů profesní asociace soudců ČR. Účastníci se zabývali oblastmi výběru soudců, průběhu jejich funkce a hodnocením soudců. Jednali rovněž o etických otázkách. Konstatovali, že výběr ani hodnocení soudců nelze provádět ústavně konformním způsobem bez zřízení instituce, která je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné. Za stávajícího stavu, kdy se zřízení takové instituce v České republice neočekává, je nutno při výběru soudců dodržet jako minimální standard jednotnou úpravu ve formě zákona a způsob výběru výhradně prostřednictvím výběrových řízení. Soudcovská unie zřizuje "Cenu Jana Vyklického", která bude udělována za mimořádný počin v oblasti justice. Se závěry sněmu seznámí vedení SU ČR média ve 14 hodin na tiskové konferenci.
Úvodem shromáždění vystoupila prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Za účasti významných justičních představitelů z domova i ze zahraničí shrnula vývoj soudnictví u nás od roku 1918 a vyzdvihla současný význam soudní moci ve státě. Poukázala rovněž na aktuální témata výběru a hodnocení soudců, na která zaměří detailní pozornost v odpoledních hodinách delegáti sněmu. Aktivní přístup stavovské organizace soudců ČR k přípravě nových zákonných norem a ke spolupráci se zákonodárci a mocí výkonnou podpořil předseda Senátu ČR Milan Štěch. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR, označil otázky výběru a hodnocení soudců za kardinální. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek představil budoucí směřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti se soudnictvím. Vyjádřil vůli úzce komunikovat se soudci při tvorbě změn Zákona o soudech a soudcích. Mimo jiné například uvedl, že hodnocení soudců musí probíhat uvnitř soudní moci.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011