Další informace


V pražském TOP Hotelu převzali v pátek 1. února 2019 právníci z různých oblastí práva titul Právník roku 2018 a skleněnou plastiku sv. Yva, patrona právnických profesí. Za výjimečný celoživotní přínos českému právu vstoupil do právnické síně slávy doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., právník, filozof a vysokoškolský pedagog.




Soudcovská unie apeluje na představitele výkonné moci, aby dodržovali právní řád České republiky a principy dělby moci, podle nichž je nepřípustné ohrožovat nezávislost soudů pokusy o zásahy do nestranného rozhodování. Stejně jako jsou soudci povinni odmítnout jakýkoli zásah do rozhodování, je povinností představitelů státu tyto zásahy nečinit. Porušování uvedených zásad ohrožuje rovnost občanů České republiky před soudem a jejich právo na spravedlivou soudní ochranu.




V Táboře dnes skončilo 28. Shromáždění delegátů profesní asociace soudců ČR. Účastníci se zabývali oblastmi výběru soudců, průběhu jejich funkce a hodnocením soudců. Jednali rovněž o etických otázkách. Konstatovali, že výběr ani hodnocení soudců nelze provádět ústavně konformním způsobem bez zřízení instituce, která je nezávislá na moci výkonné a zákonodárné. Za stávajícího stavu, kdy se zřízení takové instituce v České republice neočekává, je nutno při výběru soudců dodržet jako minimální standard jednotnou úpravu ve formě zákona a způsob výběru výhradně prostřednictvím výběrových řízení. Soudcovská unie zřizuje "Cenu Jana Vyklického", která bude udělována za mimořádný počin v oblasti justice. Se závěry sněmu seznámí vedení SU ČR média ve 14 hodin na tiskové konferenci.




Úvodem shromáždění vystoupila prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Za účasti významných justičních představitelů z domova i ze zahraničí shrnula vývoj soudnictví u nás od roku 1918 a vyzdvihla současný význam soudní moci ve státě. Poukázala rovněž na aktuální témata výběru a hodnocení soudců, na která zaměří detailní pozornost v odpoledních hodinách delegáti sněmu. Aktivní přístup stavovské organizace soudců ČR k přípravě nových zákonných norem a ke spolupráci se zákonodárci a mocí výkonnou podpořil předseda Senátu ČR Milan Štěch. Pavel Šámal, předseda Nejvyššího soudu ČR, označil otázky výběru a hodnocení soudců za kardinální. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek představil budoucí směřování ministerstva spravedlnosti v souvislosti se soudnictvím. Vyjádřil vůli úzce komunikovat se soudci při tvorbě změn Zákona o soudech a soudcích. Mimo jiné například uvedl, že hodnocení soudců musí probíhat uvnitř soudní moci.




Stálá konference českého práva zve na akce pořádané v měsíci říjnu. 2. října 2018 kulatý stůl "Etika právnického stavu" - záštitu nad kulatým stolem převzali prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR. 5. října 2018 sympozium "Trestní právo a trestní politika" - záštitu nad sympoziem převzal prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., předseda Nejvyššího soudu ČR.




Letošní deváté číslo stavovského periodika SOUDCE přináší slova soudců - tentokrát Mgr. Alexanda Krysla a JUDr. Lenky Engelové, ale také například rozhovor s JUDr. Janem M. Passerem, soudcem Tribunálu Soudního dvora EU, anebo článek JUDr. Karolíny Truhlářové o historii výstavby budovy Okresního soudu v České Lípě. Ing. Ondřej Zajíc čtenářům představí českou hotelovou skupinu LH Hotels & Resorts, do které patří také Hotel Dvořák v Táboře, kde se uskuteční letošní výroční zasedání Soudcovské unie ČR. Zářijové vydání nabídne další pravidelné rubriky a informace z justičního prostředí.




Stavovské periodikum SOUDCE i v letních měsících přináší pravidelné rubriky s příspěvky členů profesní organizace soudců ČR. Například do rubriky Slovo soudce připravila Mgr. Vanda Rozsypalová článek nazvaný "Jak jsem vyplnila formulář". JUDr. Pavla Pjajčíková si ve svém příspěvku klade otázku "Konec právního státu v Čechách?". Časopis Soudce rovněž nabízí rozhovor s JUDr. Zdeňkem Krčmářem, přináší článek nazvaný "Poznatky kárných soudců Nejvyššího soudu ke kárnému řízení", autorkou je JUDr. Milada Šámalová, anebo analytické zamyšlení Mgr. Luboše Dörfla nad hranicemi soudcovské etiky a kárnými řízeními v severočeské justici. V letním dvojčíslí čtenáři mimo jiné najdou kromě odborných článků také závěry z jednání a další zajímavosti a novinky z justičního prostředí.




Další zasedání MEDEL se uskutečnilo tentokrát v Bruselu. Se zprávami o aktuálních problémech justice vystoupili zástupci Rumunska, Bulharska, Srbska, Černé Hory a Polska. Zástupci rumunských soudců informovali o tom, že na jaře letošního roku vyšlo najevo, že rumunská zpravodajská služba (SRI) má uzavřené tajné dohody prakticky se všemi justičními orgány, včetně Nejvyššího soudu, úřadu Nejvyššího státního zástupce či Nejvyšší rady soudnictví. Nejvyšší rada soudnictví se rozhodla zveřejnit tajný protokol uzavřený předchozí radou se zpravodajskou službou, aby ho mohla posoudit odborná veřejnost. Rumunští soudci upozorňovali na stoupající počet případů, v nichž došlo k vydání zprošťujících rozsudků ve věcech týkajících se vysoce postavených osobností obviněných z korupce,




Autorkou červnového slova soudce je JUDr. Martina Lorencová. Mgr. Karolína Tylová, LL.M. informuje o květnovém zasedání MEDELu v belgickém Bruselu, Mgr. Petr Hoček poskytl výsledky letošního ročníku golfového turnaje Justice Open 2018 a představil vítěze tohoto již tradičního klání. Čtenáři mohou nahlédnout do historie budovy Okresního soudu v Klatovech, seznámit se s novinkami z justičního prostředí a dalšími informacemi.




Redakce našeho stavovského periodika do květnového vydání časopisu SOUDCE zařadila například rozhovor s ministrem spravedlnosti v demisi JUDr. Robertem Pelikánem, Ph.D., informace o vnitřní konferenci Soudcovské unie ke kariéře soudce, odborné články a další aktuality z justičního prostředí.



Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011