Tiskové prohlášení

k podání žalob soudců na doplacení platů
snížených s účinností od 1.1.2011 zákonem č. 425/2010 Sb.
a k návrhu Ústavnímu soudu ČR na zrušení tohoto zákona ve vztahu k soudcům
 
    Soudcovská unie ČR konstatuje, že zákonem č. 425/2010 Sb. došlo s účinností od 1.1.2011 k neústavním platovým restrikcím vůči soudcům.
 
    Tyto restrikce spočívají ve snížení platové základny pro rok 2011 o 5% oproti její výši v roce 2010. Ve výsledku to znamená celkový propad platové základny soudců o 22% v porovnání se stavem předpokládaným k 1.1.2011, pokud by k tomuto neústavnímu zásahu nedošlo. Jedná se tedy o naprosto nejvýraznější pokles platu u osob, jejichž příjem je hrazen ze státního rozpočtu. Plat soudců je navíc zmražen nebo dokonce klesá již od roku 2008 (a byl zmražen již od roku 2003) a tento stav má trvat nejméně do roku 2014. Dále tyto restrikce představují trvalé snížení platové základny pro výpočet platu soudců z trojnásobku na 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, což činí rozdíl téměř 17%.
 
    Přijetím uvedeného zákona byly opětovně hrubě ignorovány závěry opakovaně vyjádřené ve stěžejních nálezech Ústavního soudu ČR, které se týkají přípustnosti zasahování do materiálního zabezpečení soudců, jako jedné z důležitých ústavních garancí jejich nezávislosti. Jedná se zejména o závěry uvedené v nálezu ze dne 7.9.2010 sp. zn. Pl. ÚS 12/10.
 
    Soudcovská unie považuje přijetí uvedeného zákona za výraz svévole politické reprezentace, motivované nikoliv snahou o úspory ze státního rozpočtu, ale popularitou politiků prosazujících takové opatření.  Snížení platů soudců totiž dávno nemá charakter výjimečného opatření v době mimořádně tíživé situace státu, ale stává se trvalým stavem. Nadto v situaci, kdy platy ve veřejné sféře permanentně rostly, a to jen během posledních deseti let o cca 5 % ročně, a podle dostupných prognóz lze po roce 2011 opět očekávat návrat k růstu těchto platů.
 
    Za zcela alarmující pak považuje Soudcovská unie trvalé snížení platové základny pro výpočet platů představitelů státní moci a soudců z dosavadního trojnásobku průměrného platu v nepodnikatelské sféře na 2,5půlnásobek. K tomuto protiústavnímu kroku došlo navíc bez jakékoliv diskuse se soudní mocí. A to přesto, že se tak natrvalo mění historicky nastavené relace odměňování ve veřejné sféře mezi ústavními činiteli a ostatními zaměstnanci státu. Důsledkem je nejen nivelizace platů ústavních činitelů (tedy i soudců) s platy státních zaměstnanců (již dávno odmítnutá nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 11/02), ale dokonce stav, kdy v řadě případů  platy vyšších státních úředníků převýšily platy ústavních činitelů. Poměr platové základny a průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře poklesl mezi lety 2002 až 2011 o 36% (v roce 2002 činil „3,6násobek“, v roce 2011 činí „2,3násobek“). Takové snížení úrovně odměny za práci, jaké bylo uplatněno vůči soudcům, nebylo v posledních dvaceti letech uplatněno u žádné skupiny osob odměňovaných z veřejných rozpočtů. Takový stav nelze považovat v právním státu za přijatelný a nelze jej odůvodnit ani  snížením objemu mezd ve veřejné sféře od letošního roku, které je uplatňováno značně diferencovaně pro různé skupiny zaměstnanců.
 
    Soudcovská unie s politováním konstatuje, že soudcům za této situace nezbývá než  uplatnit nárok na doplatek neústavně odňaté části platu žalobou podanou proti České republice, a to spolu s návrhem Ústavnímu soudu ČR na zrušení uvedeného zákona.
 
    Soudcovská unie vyjadřuje podporu všem soudcům, kteří se rozhodnou tuto právní cestu podstoupit.
 
11. 3. 2011


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011