Tiskové prohlášení

Ministerstvo spravedlnosti představilo zamýšlené změny ve způsobu výběru a jmenování nových soudců. Jejich úpravu vtělilo do resortní instrukce o výběru a navrhování uchazečů o funkci soudce s tím, že napříště má výběr budoucích soudců provádět výhradně samo ministerstvo prostřednictvím jím pořádaných výběrových řízení.
Soudcovská unie ČR je proto nucena upozornit veřejnost na rizika spojená s připravovaným krokem Ministerstva spravedlnosti.

Navrhovaná úprava je v rozporu s Ústavou České republiky, jakož i zákonem o soudech a soudcích. Podle Ústavy jsou soudci jmenováni prezidentem republiky s kontrasignací předsedy vlády; návrhová pravomoc ministra z Ústavy ani zákona o soudech a soudcích neplyne. Ústava ani zákon nijak nezmocňují ministra k vydání navrhované úpravy výběru nových soudců. Situace, kdy ministr jakožto politický reprezentant a představitel exekutivy bude mít výhradní pravomoc vybírat a navrhovat soudce ke jmenování, se příčí ústavnímu pořádku České republiky a představuje možný průlom do nezávislosti soudnictví.

Výběr budoucích soudců – tedy jeden z důležitých atributů právního státu – hodlá ministr spravedlnosti navíc upravit interním resortním předpisem, který není obecně závazným pramenem práva a lze jej libovolným a izolovaným zásahem výkonné moci kdykoliv měnit. A to bez jakékoliv možnosti regulace ze strany zákonodárce. Takový přístup k základním stavebním kamenům právního státu je arogancí moci a popřením vlády práva.

Navrhovaná instrukce znamená jednoznačné posílení vlivu výkonné moci na soudnictví. Může představovat nástroj pro zpolitizování justice, což se - i s přihlédnutím k současné celospolečenské situaci - jeví jako absolutně neakceptovatelné.

Konečně se tím likviduje zákonný institut justičních čekatelů a jejich postavení zakotvené v dosud platném zákoně o soudech a soudcích, na jejichž přípravu a vzdělání byly vynaloženy ze státního rozpočtu nemalé veřejné prostředky.

Soudcovská unie ČR proto ministerstvem navržený způsob úpravy postupu při výběru a navrhování uchazečů o výkon funkce soudce zcela odmítá.

18. dubna 2011 Výbor Soudcovské unie ČR


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011