Společné prohlášení SU a USZ k protestní akci polských soudců

Soudcovská unie České republiky a Unie státních zástupců České republiky vyjadřují plnou podporu polským soudcům a prokurátorům, kteří se v sobotu 11. ledna ve Varšavě zúčastní protestního Pochodu tisíce talárů. Naši kolegové tím upozorní na stoupající tlak ze strany současné polské vlády směřující k odstranění nezávislosti justice a na hrozící destrukci právního státu. Po přijetí právních předpisů snižujících věkovou hranici pro odchod do důchodu soudců nejvyššího soudu a zpolitizování jmenování nových soudců nyní projednává polský parlament zákon, který umožňuje postihnout soudce za kritiku vlády nebo za rozhodnutí, jež mohou být vládě nepohodlná. Takovou normu považujeme v právním státě za nepřijatelnou.
 
V Praze 8. ledna 2020
Soudcovská unie České republiky
Unie státních zástupců České republiky
 
 
Unia sędziów w Republice Czeskiej oraz Unia prokuratorów w Republice Czeskiej wyraża pełne poparcie polskim sędziom i prokuratorom, którzy w sobotę 11 stycznia wezmą udział w Marszu 1000 tóg.  Nasi koledzy przez to zwracają uwagę na rosnący nacisk ze strony obecnego polskiego rządu, którego celem jest likwidacja niezależności wymiaru sprawiedliwości oraz na grożące zniszczenie praworządności. Po przyjęciu przepisów obniżających granicę wiekową wejścia w stan spoczynku sędziów Sądu najwyższego i upolitycznienie mianowania nowych sędziów polski parlament przyjmuje projekt ustawy, która umożliwia ukarać sędziego za krytykowanie rządu albo za decyzje, które są dla rządu niewygodne. Taką normę prawną uważamy za niedopuszczalną w państwie prawa.
 
W Pradze 8 stycznia 2020 r.
Unia sędziów w Republice Czeskiej
Unia prokuratorów w Republice Czeskiej
 
 
The Association of Judges of the Czech Republic and the Association of Prosecutors  of the Czech Republic express their full support to the Polish judges and prosecutors who will participate in the protest March of the Thousand Gowns on Saturday, January 11th in Warsaw. Our colleagues will draw attention to the increasing pressure from the current Polish government to eliminate the independence of the judiciary and to the threat of destruction of the rule of law. Following the adoption of legislation lowering the retirement age of Supreme Court judges and the politicization of the appointment of new judges, the Polish Parliament is now debating a draft law that would enable someone to punish judges for critical statements towards the government or for their decisions, that might be inconvenient to the government. We consider such a norm unacceptable in a state governed by the rule of law.
 
Prague, January 8th, 2020
The Association of Judges of the Czech Republic
The Association of Prosecutors of the Czech Republic
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011