Fond Provident


JUDr. Tomáš Novosad, zástupce SU ČR v Mezinárodní asociaci soudců IAJ-UIM
a Evropské asociaci soudců EAJ  

Vážené kolegyně a kolegové, členové i nečlenové Soudcovské unie.

Při svém působení jménem Soudcovské unie u Mezinárodní i Evropské soudcovské asociace dostávám také pravidelné zprávy o činnosti Fondu Provident.

Tento Fond byl založen na sněmu Mezinárodní soudcovské asociace konaném v roce 2016 v Mexico City, a to v souvislosti s červencovými událostmi toho roku v Turecku, během nichž došlo k pokusu o státní převrat.

Totiž do té doby byla aktivním členem Mezinárodní i Evropské soudcovské asociace také turecká soudcovská asociace YARSAV. Pravidelně vysílala delegáty na evropské a celosvětové sněmy a již několik let poukazovala na zhoršující se poměry v turecké justici a na zásahy do soudcovské nezávislosti.

Po červenci 2016 došlo v Turecku k čistkám, které těžce zasáhly mimo jiné také soudce. Stovky jich byly uvězněny a ještě mnozí další byli zbaveni soudcovské funkce. Příkladem je sám předseda turecké soudcovské organizace pan Murat Arslan, pravidelný účastník mezinárodních i evropských sněmů do července 2016, který byl po proběhlém trestním řízení odsouzen v lednu 2019 k deseti letům odnětí svobody. Jedním z důkazů prokazujících vinu bylo právě jeho předsednictví v YARSAV a členství YARSAV v Evropské soudcovské asociaci, která byla při procesu prokurátorem dokonce označena jako gülenistická organizace. Pan Murat Arslan obdržel v roce 2017 na návrh Evropské soudcovské asociace Cenu Václava Havla za lidská práva, významné ocenění každoročně udělované Parlamentním shromážděním Rady Evropy. Cena byla udělena za jeho činnost při podpoře a hájení soudcovské nezávislosti v Turecku.

Stovky soudců přišly nejen o funkce a mnohdy i o svobodu, avšak také o zdroj obživy, což se projevilo ještě hůře v těch případech, kdy na soudech působilo více členů jedné rodiny. Právě na podporu všech těchto tureckých soudců byl Fond Provident založen. Peníze získává z darů pocházejících z jednotlivých národních soudcovských asociací a z darů jednotlivých soudců z celého světa, zejména ovšem ze zemí účastných v Evropské soudcovské asociaci. Naposledy jsme byli sekretariátem Evropské soudcovské asociace informování loni v listopadu o významném daru Asociace soudců a státních zástupců německé spolkové země Severní Porýní – Vestfálsko ve výši 15 000 Euro. Vybrané peníze jsou pak rozdělovány těm nejpotřebnějším, jde o jednorázovou nebo i pravidelnou podporu našim tureckým kolegům, kteří se svými blízkými leckdy nemají dost peněz ani na jídlo a jiné základní potřeby. Fond a jeho činnost jsou skvělým příkladem nejen soudcovské solidarity, avšak také podpory a ochrany soudců a jejich nezávislosti. Je to aktivita, na kterou může být mezinárodní soudcovské společenství hrdé.

Fond je spravován výborem sestávajícím ze soudců pana Matose (prezident Evropské soudcovské asociace, Portugalsko), paní Viegasové (Portugalsko), paní Halászové (Maďarsko), pana Edwardse (Irsko), pánů Schneiderhana a Kempfkeho (Německo) a pana Stadelmanna (Švýcarsko), přičemž spolupracuje také s tureckým konzultantem T., jehož jméno se z důvodu bezpečnosti veřejně neuvádí.

Soudcovská unie ČR ani jednotliví čeští soudci (pokud vím) prozatím do tohoto Fondu nijak nepřispěli a myslím, že je nyní pravý čas to změnit. Jsme uznávaným a váženým členem Mezinárodní i Evropské soudcovské asociace, přičemž je všeobecně dobře vnímáno, že v regionálním kontextu postkomunistických zemí střední a východní Evropy si na rozdíl od jiných udržujeme velmi dobrý standard soudcovské nezávislosti a vlády práva. Bylo by dobře, aby také čeští soudci projevili solidaritu a připojili se k tomuto mezinárodnímu charitativnímu podniku. Bude to nejen projevem našeho soucitu a sounáležitosti (což je podstatné), avšak také projevem naší úrovně vedoucím k dalšímu zvýšení prestiže českých soudců v mezinárodním kontextu (což je také důležité). Konečně pak tím posílíme naději, že i nám by mezinárodní společenství pomohlo, pokud bychom to nedej bože někdy potřebovali.

Je skvělé, že na prosincovém jednání Republikové rady Soudcovské unie členové Rady jednomyslně schválili, že sama Soudcovská unie České republiky poskytne ve prospěch Fondu Provident příspěvek ve výši 50 000 Kč.

S nadějí a prosbou se nyní obracím též přímo na Vás, soudkyně a soudci, bez ohledu na to, zda jste, anebo nejste členové Soudcovské unie, abyste byli tak laskaví a také osobně projevili solidaritu s tureckými kolegy a zaslali na účet Soudcovské unie č. 803 903 801/2700 (UniCredit Bank), variabilní symbol 444 příspěvek ve výši, kterou uznáte za vhodnou. Peníze prosím posílejte v průběhu měsíce února tohoto roku a nezapomeňte uvést variabilní symbol. Poté bude příspěvek Soudcovské unie spolu s veškerými Vašimi osobními příspěvky zaslán Evropské soudcovské asociaci ve prospěch Fondu Provident; osobní totožnost přispěvatelů z řad českých soudců nebude dále sdělována a bude výslovně uvedeno, jakou částku daruje přímo naše Unie a jakou částkou celkem dále přispěli osobně čeští soudci.  
 
Tomáš Novosad
 

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011