ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Pozvánka na 27. Shromáždění delegátů SU ČR

Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová 27. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se 6. a 7. října 2017 v IMPERIAL HOTELU OSTRAVA. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 20. září 2017. ...
Další informace

Prohlášení Polsko

Soudcovská unie vnímá výhrady protestující polské veřejnosti proti navrhovaným opatřením výkonné a zákonodárné moci a sdílí je s ní. Za nejzávažnější porušení ústavnosti považujeme odvolávání soudců výhradně výkonnou mocí. To je zcela v rozporu s pojetím soudcovské nezávislosti v jakémkoliv demokratickém uspořádání státu. Proto vítáme veto dvou kon ...
Další informace

Kondolence k úmrtí Karla Čermáka

Soudcovská unie, profesní organizace soudců České republiky, vyslovuje upřímnou lítost nad úmrtím pana JUDr. Karla Čermáka. Jako soudci oceňujeme ojedinělé spojení výjimečného intelektu, ...
Pohledy a názory

Etické meze působení soudce na sociálních sítích

Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Novinky z judikatury legislativy

Nařízení o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Dne 31. 7. 2017 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 223/2017 Sb. nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2016

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Zakonzervovat, reformovat, rozšířit nebo zrušit?

Před čtyřmi lety mě kolegové přesvědčili, abych kandidoval do Republikové rady, jestli se mi podaří něco zlepšit. Zadání tedy bylo sice neurčité, ale řekl jsem si, že se pokusím podle nejlepší vůle. K vlastnímu překvapení jsem se členem Rady stal. A nyní přišel čas pohlédnout zpět. Kdybych měl jmenovat jednu věc, o níž si myslím, že se povedla, tak by jí bylo, že Soudcovská unie má dojednat výhodné pojištění odpovědnosti pro své členy, což jsem navrhoval už v rámci kandidatury. Ještě bych rád viděl, aby Unie sama sjednala pojištění právní ochrany, o jehož použití by rozhodoval Výbor Soudcovské unie, aby se mohlo ulevit těm kolegům, kteří by se ocitli v obtížné situaci, typicky v důsledku šikanózních návrhů účastníků, majících původ v rozhodovací činnosti soudce v jiných věcech. Snad tato myšlenka nezapadne a osvojí si ji příští Rada. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011