ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Právnický ples 25. 2. 2017 v Obecním domě v Praze

Plesový výbor Vás srdečně zve na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. ...
Další informace

Právník roku 2016

Již 12. galavečer celojustiční soutěže Právník roku, tradičně pořádaný Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ, se uskutečnil v pátek 3. února 2017 v TOP HOTELU Praha. Záštitu nad soutěží i letos převzali předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Hlavní pozornost byla věnová ...
Připravované akce

Oznámení Odborného kolegia Soudcovské unie ČR pro řízení a správu okresních soudů

Justiční akademie ve spolupráci s Odborným kolegiem Soudcovské unie pro správu a řízení OS zvou na pracovní setkání předsedů okresních soudů na téma Řízení a státní správa okresních soudů. Bližší informace - viz pozvánka a program. ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Má se soudce bát?

Na začátku prosince skončil V. ročník Pražského právnického podzimu. Velmi si vážím akcí v rámci něj pořádaných. Jsou vysoce profesionálně organizované a témata jsou nejen zajímavá, ale vždy i velmi aktuální. Vlastně podezřívám jejich duchovního otce JUDr. Karla Havlíčka ze smlouvy s ďáblem, neboť témata určuje minimálně s několika měsíčním předstihem, přesto se však vždy naprosto přesně trefí do zcela aktuálního dění. Vrátím-li se k tomu, v čem vidím pro sebe přínos těchto akcí, pak je to možnost zamyslet se nad věcmi v širších souvislostech, řešit právní i filozofické otázky, které jsou zcela vzdáleny mým každodenním pracovním povinnostem a podívat se na věci z odlišných úhlů pohledu. Nejde zde jen o rozdílné vnímání určitého tématu jednotlivcem, ale i o odlišný přístup k určité problematice napříč jednotlivými profesemi. Jedná se o pracovní i společenská setkání. Po hlavní části tak vždy následuje volná diskuze, při které můžete zjistit, co kterou profesi zrovna „pálí“, jak a proč nad určitými věcmi přemýšlí, můžete vysvětlit svůj postoj. Poskytuje mi to širší rozhled a do určité míry i nadhled, někdy mě to vede k přehodnocení svých postojů či postupů nebo naopak v utvrzení, že dané téma vnímám správně. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011