AKTUALITY

Pohledy a názory

Dopis evropských soudců Komisi EU

Soudcovská unie ČR podporuje otevřený dopis evropských soudců a také státních zástupců adresovaný Komisi EU. Dopis připravili naši kolegové z polské soudcovské asociace IUSTITIA a připojují se k němu jednotliví soudci z mnoha evropských zemí včetně České republiky. Dopis v anglickém a polském jazyce si můžete přečíst a připojit se k němu ...
Připravované akce

16. GALAVEČER PRÁVNÍKA ROKU ZRUŠEN

Pandemie vygenerovala dvojročník Právníka roku 2020/2021. Dne 10. listopadu 2020 představenstvo ČAK po dohodě s druhým organizátorem Právníka roku – mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, přípravy na lednový 16. galavečer zastavilo a letošní ročník uložilo tak říkajíc „k ledu“. ...
Další informace

Soudcovská unie zvolila vedení

Korespondenční formou proběhly letošní volby v profesní organizaci soudců ČR. 127 volitelů z celé republiky rozhodlo, že prezidentem se na další tři roky stal Libor Vávra s 66 obdrženými hlasy. Zvoleno bylo i 28 členů republikové rady a tříčlenná kontrolní komise. Ve stanovené lhůtě námitky k volbám nebyly vzneseny. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Slovo prezidentky

Funkce v soudnictví

Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové, v letním tradičním dvojčíslí časopisu Soudce v letošním roce najdete příspěvky těch, kteří se odhodlali ucházet o funkce ve vedení Soudcovské unie. Čekají nás tedy podzimní volby v Soudcovské unii, v nedávné minulosti proběhlo několik výběrových řízení na významné soudní funkce, dovolím si proto krátkou úvahu na téma funkcí v soudnictví. Použila jsem záměrně spojení „uchazeči se odhodlali”, považuji to za výstižné. Pro většinu soudců není jednoduché projevit zájem o to, vykonávat nějakou funkci (vím o tom své...). Je to logické - všichni jsme soudci a dobře soudit je nikdy nekončící práce, která poskytuje naplnění všech zdravých ambicí. Ale soudy musí mít vedení a v našem systému se soudním funkcionářem může stát pouze soudce (jsou i jiné modely, ale neusilujeme o jejich převzetí). A ve vedení Soudcovské unie jakožto profesní organizace by neměl stát nikdo jiný, než soudce. Je tedy zřejmé, že někteří soudci se na určitý čas musí stát funkcionáři, soudními či unijními. ...
Slovo soudce

O čem jsem chtěl na shromáždění promluvit

Opuštění konceptu jedince jako nedůležité části velkého celku, který se v našem geografickém prostoru ukázal být ve světle dvou světových válek a 40 let budování utopie zvané komunismus neudržitelný, vedlo k přiklonění se k opačnému extrému v podobě vyzdvižení jedince na piedestal – jako někoho, kdo je nadán všemi možnými právy podle jejich katalogu. Ale zjevně se pozapomnělo na to, že těmto právům musí odpovídat i závazky a povinnosti. Ono ani není divu. V době, kdy koncept univerzálních lidských práv vznikal, si totiž každý byl vědom svých závazků. Dnes jsou ale výsledkem takového přístupu práva bez povinností, moc bez odpovědnosti, elity bez přirozené autority, životy bez duchovního přesahu, komunity bez vnitřního života. Sloužit něčemu většímu, jedince přesahujícího, jeví se být něčím podivným a proto nerespektovaným. Odklon od tvrdých dat, argumentů a diskuse, která jedině dovoluje řešení věci a posun sebe sama je zjevný. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011