Sedmý ročník kongresu Právní prostor aneb kaleidoskop právních témat - tisková zpráva

Předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, prezidentka Soudcovské Unie, předseda Nejvyššího správního soudu, viceprezident Exekutorské komory ČR, předseda Městského soudu v Praze, ředitelka Legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti ČR, člen Legislativní rady vlády ČR - to není jen náhodný výčet pozic současných právních špiček, ale výběr vystupujících na sedmém ročníku odborného kongresu Právní prostor 2017, který se uskutečnil od 25. do 26. dubna 2017 na Seči.
Během dvou dnů na něm vystoupilo 20 přednášejících s pestrou paletou témat, které si opět přijelo vyslechnout na dvě stovky právníků. Účastníci se tak mohli z přednesu JUDr. Belloňové, Ph.D., z ministerstva spravedlnosti seznámit např. s novelou insolvenčního zákona, jenž řeší zamezení duplicitních aktivit insolvenčního soudu a insolvenčních správců, či s plánovanou změnou civilních procesních předpisů, a stranou samozřejmě nezůstala ani historicky první novela občanského zákoníku, jejíž kritický rozbor vybraných paragrafů (§§ 509, 709/3 a 1124/1) si na druhý den kongresu připravil doc. JUDr. Tégl, Ph.D. Na závěr prvního bloku přenesl účastníky do kyberprostoru doc. JUDr. Polčák, Ph.D., který se snažil popsat rozdíly mezi písemností a písemným právním jednáním, jehož znaky může naplnit i elektronický dokument s jednoduchým podpisem.
„Trestná činnost již několik let klesá!“, tímto potěšujícím konstatováním zahájil své vystoupení prof. JUDr. Šámal, Ph.D. a podrobně rozebral výhody a potřebu transpozice evropské Směrnice č. 800/2016 o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými či obviněnými osobami v trestním řízení, do českého právního řádu. Pojmem „velerybaření“ aneb nasazením odposlechu „pro jistotu“ se zabýval specialista na trestní právo a dlouholetý trestní soudce JUDr. Vávra, který svá tvrzení demonstroval na závěrech aktuální rozhodovací praxe nejvyšších soudů.
K dalším, zajímavým přednáškám patřila také ta, na téma druhé šance pro zadlužené korporace, které se ujal advokát a insolvenční správce JUDr. Žižlavský. Jeho výmluvné srovnání finanční návratnosti pro věřitele při reorganizaci, vers. při konkurzu, jednoznačně ukázalo výhodnost řešení situace reorganizací, jelikož i pro nezajištěného věřitele představovala (podle motivačního schématu fiktivního subjektu) návratnost ve výši až 40 % z celkové výše pohledávky, oproti nule, při konkurzu. 
Ani blok věnovaný transparentnosti veřejné správy nijak za zajímavými tématy nezaostal, ostatně Mgr. Moravčíková jej pojala velmi prakticky a poukázala zejména na některé nedostatky a limity elektronizace systému zadávání veřejných zakázek a připomněla důležité změny oproti předchozí právní úpravě, např. zrušení povinnosti pro zadavatele poskytnout protokol z otevírání obálek. Téma veřejných zakázek, resp. jejich námitkovou část (§ 241 a násl. ZZVZ) dále rozebral Mgr. Florián, podle kterého došlo novou právní úpravou k resuscitaci institutu námitek.
První den zakončil svou přednáškou velmi originálně advokát JUDr. Meduna, který téma restitucí a chystané restituční tečky pojal jako přednes závěrečné řeči při soudním jednání, coby právní zástupce 55 000 doposud neuspokojených restituentů, v jejichž zájmu žádal o zrušení zákona č. 185/2016 Sb., kterým dochází k tzv. restituční tečce.
Z druhého dne jistě stál za pozornost blok věnovaný občanskému právu s doplněným vstupem k právu finančnímu a následně blok justiční, který tradičně kongres uzavírá.    
V přednesu doc. JUDr. Melzera, Ph.D., LL.M. jsme byli seznámeni s problematikou záruční smlouvy v občanském právu, jejího poměrně širokého pojetí včetně upozornění na rozlišení pravé (za dluh při existenci určité podmínky) a nepravé (za jakost) záruky.
V přednesech justičních špiček, stejně jako loni, často zaznívala kritická slova a varovné informace o neustálých novelách, procesních chybách, ale také naopak o chybějících praktických pravidlech. Ústavní soudce JUDr. Lichovník přiblížil rozhodovací praxi Ústavního soudu, který každoročně řeší okolo 4000 ústavních stížností z celkového počtu cca 750 000 soudních případů, které rozhodnou jednotlivé soudy, a připomněl souhrn nejčastějších důvodů, kdy Ústavní soud vyhoví ústavní stížnosti stěžovatele. Mgr. Zemanová si povzdechla nad jedním, svým dosavadním neúspěchem v čele Soudcovské Unie, kterým je stálá absence jednotných pravidel pro výběr soudců, přičemž jejich potřebu velmi výstižně demonstrovala na příkladech z aktuální praxe při výběru uchazečů.
“Právo se stalo spotřebním zbožím s rychlou obrátkou“, takto svůj projev s nadsázkou zahájil JUDr. Baxa, který opět připomněl následky téměř permanentní legislativní smršti, v podobě nových právních předpisů či jejich novelizací, a jejich rizik v podobě narušení právní jistoty a legitimního očekávání každého z nás.
A bylo toho samozřejmě mnohem víc – legislativní úprava „množíren“ psů, neexekuční činnost exekutorů v mezinárodním kontextu, vhled do práva mysliveckého, strategie volby práva ve vztazích s mezinárodním prvkem či popis karuselových daňových podvodů. Celý průběh i odborné obsazení kongresu bylo samo o sobě opět šťastnou volbou, a už nyní se pomalu zamýšlíme nad programem osmého ročníku, u kterého se těšíme opět společně na viděnou.
 
JUDr. Ing. Petra Gříbková, ředitelka odborného programu kongresu Právní prostor
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011