SU ČR

Soudcovská unie České republiky, založená v roce 1990, jako nepolitické profesní a dobrovolné stavovské sdružení soudců ČR. Jejím posláním je podílet se na soustavném zvyšování právního vědomí společnosti a úrovně ochrany práv a svobod člověka. Je aktivním členem Mezinárodní asociace soudců, Evropské asociace a sdružení MEDEL (Evropští soudci pro demokracii a svobodu Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés). Spolupracuje s řadou národních soudcovských sdružení v dalších zemích, mimo jiné s Rakouským sdružením soudců, Nizozemským sdružením soudců a s American Bar Association. Podílí se na rozvojových programech financovaných z prostředků programu PHARE a MATRA. Pořádá řadu seminářů, odborných stáží a mezinárodních konferencí, které jsou věnovány např. nezávislosti soudnictví, postavení soudců v různých zemích, správě a samosprávě soudnictví nebo Evropské úmluvě o lidských právech. Podle podílu členů na celkovém počtu soudců patří Soudcovská unie České republiky k nejsilnějším profesním sdružením v rámci Evropy.

Soudcovská unie České republiky

  • prosazuje a chrání nezávislost soudců,
  • podílí se na profesionální přípravě soudců a justičních čekatelů,
  • zastupuje duchovní, materiální a sociální zájmy soudcovského stavu,
  • přispívá k vytváření demokratického právního řádu,
  • prosazuje moderní koncepce postavení, významu a organizace soudnictví,
  • dbá na rozvíjení spolupráce s obdobnými sdruženími v zahraničí.
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011