Novinky z judikatury a legislativyDne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 530/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.Soudy nemusí ve sporech mezi jednotlivci upustit od použití vnitrostátní právní úpravy, která je v rozporu s právem EU.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 527/2021 Sb. vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 525/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění.Ani orgán státní správy myslivosti nemůže zcela zakázat vstup veřejnosti do honitby.Krizové opatření nelze napadnout žalobou podle § 82 soudního řádu správního, jelikož jde o právní předpis.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 529/2021 Sb. vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu.Dne 31. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 528/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů.Dne 17. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 485/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby.Dne 15. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 476/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 456/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 520/2021 Sb. zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19.Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 519/2021 Sb. zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022.Dne 23. 12. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 518/2021 Sb. zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě.Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 454/2021 Sb. vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci.Za průtahy v soudním řízení je třeba považovat i období, kdy soudu nebyl jiným soudem zapůjčen soudní spis


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011