Novinky z judikatury a legislativyDne 7. 12. 2023 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 346/2023 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend.Zaměstnání osobní asistentky zdravotně postižené osoby může být vyhrazeno osobám stejné věkové skupinyDnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 339/2023 Sb.Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 335/2023 Sb.I po uplynutí více než pěti let od účinnosti GDPR je vymezení osobních údajů otázkou, ve které správci osobních údajů často chybují. Určit, zda jsou zpracovávané informace osobními údaji, je totiž mnohdy obtížnější, než se může na první pohled zdát.Dne 21. 11. 2023 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 334/2023 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 333/2023 Sb.Dne 10. 11. 2023 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 330/2023 Sb. publikováno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.Dne 3. 11. 2023 byl ve Sbírce zákonů pod č. 326/2023 Sb. publikován zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Subjekt veřejné správy se může rozhodnout zakázat nošení náboženských symbolů všem svým zaměstnancůmDne 6. 12. 2023 své účinnosti nabývá vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 336/2023 Sb.Dne 3. 11. 2023 byl ve Sbírce zákonů pod č. 327/2023 Sb. publikován zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.Uložení povinnosti spotřebiteli zaplatit nepřiměřené neúrokové náklady může představovat zneužívající ujednáníDnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 328/2023 Sb.Dnem 1. 1. 2024 své účinnosti nabývá zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 325/2023 Sb.V dnešní době používáme k dorozumívání zcela běžně zprávy přes messenger, WhatsApp, email či jiné platformy.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011