Novinky z judikatury a legislativyDne 12. 5. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 192/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů.Dne 12. 5. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 191/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost opatření obecné povahy ministerstva zdravotnictví regulujícího provoz sportovišť, koupališť a wellness zařízeníDne 12. 5. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 189/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Dne 5. 5. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 181/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech.K pojmu „zaměstnavatel, jenž běžně vykonává své činnosti“ v členském státě, podle nařízení provádějící koordinaci systémů sociálního zabezpečeníDne 14. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 163/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů.Dne 8. 4. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 159/2021 Sb. vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích.Nejvyšší správní soud vyslovil nezákonnost plošného uzavření mateřských a základních škol podle mimořádných opatření ministerstva zdravotnictvíDne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 152/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.V tomto příspěvku hodlám referovat o významném rozhodnutí přijatém na poli korporátního práva, které se týkalo způsobu vymezení předmětu podnikání v zakladatelském právním jednání obchodní společnosti.Dne 31. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 150/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 26. 5. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 209/2021 Sb. vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva.Dne 26. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 203/2021 Sb. nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi.Dne 7. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 184/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.Dne 18. 5. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 198/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011