Novinky z judikatury a legislativyDne 31. 8. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 317/2021 Sb. nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu.Dne 31. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 316/2021 Sb. vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu.Jak přistupovat k sérii tiskových článků zasahujících do osobnostních právPřestávky, během nichž musí být zaměstnanec k dispozici zaměstnavateli do dvou minut, mohou být považovány za pracovní dobuDne 31. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 315/2021 Sb. vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci.Dne 31. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 313/2021 Sb. vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.Při rozhodování o rozsahu styku nezletilého dítěte s prarodiči nelze použít stejná kritéria, jako by šlo o jeho rodiče.Dne 27. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 309/2021 Sb. vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv.Dne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 299/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 295/2021 Sb. ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.Dne 25. 8. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 307/2021 Sb. sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 %.Dne 25. 8. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 302/2021 Sb. nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou.Úprava tzv. bezdoplatkových zón je neústavní, řekl Ústavní soudDne 13. 8. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 300/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.Dne 5. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 291/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů.Dne 25. 8. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 304/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011