Novinky z judikatury a legislativyDne 18. 10. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 375/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.Dne 22. 10. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 394/2021 Sb. sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování.Dne 18. 10. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 380/2021 Sb. sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022.Dne 18. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 374/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Policejní výzvu k prokázání totožnosti není možné označit za zákonnou, pokud nebyla učiněna ani odůvodněna v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Dochází tím k porušení práva pokojně se shromažďovat a práva na soukromí a na informační sebeurčení.Dne 13. 9. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 334/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.Dne 8. 10. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 367/2021 Sb. zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů.Dne 4. 10. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 358/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 355/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 354/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.Dne 30. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 353/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 30. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 350/2021 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.Kdy lze požadovat po dceřiné společnosti náhradu škody způsobené nekalousoutěžním jednáním její matky?Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 325/2021 Sb. zákon o elektronizaci zdravotnictví.Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 324/2021 Sb. zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů.Dne 24. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 346/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011