Novinky z judikatury a legislativyOpatření regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest nebylo stále dostatečně odůvodněnoDne 9. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 219/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.Dne 21. 7. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 276/2021 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.Při posuzování podmíněného propuštění nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného životaDne 2. 7. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 255/2021 Sb. nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky.Dne 9. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 263/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 250/2021 Sb. zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů.Dne 9. 7. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 264/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 249/2021 Sb. zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů.Náboženská neutralita zaměstnavatele musí odpovídat jeho skutečným potřebámDne 30. 6. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 248/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.Dne 30. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 246/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 244/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 242/2021 Sb. vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021.Dne 23. 6. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 240/2021 Sb. vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí.Dne 1. 7. 2021 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 260/2021 Sb. nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011