Quo Vadis


Preambule Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie.
Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Reprezentace a rovnoprávné postavení soudní moci Činnost soudů je řízena mocí výkonnou. Ta rozhoduje o materiálním zabezpečení, má zásadní vliv na výběr soudců, určuje osoby, které budou soudy řídit. Rozhodnutí v těchto oblastech zásadně a dlouhodobě ovlivňují podobu justice. Jsou však často činěna bez náležitého zvážení argumentů moci soudní, která nese odpovědnost za jejich důsledky. Soudcovská unie proto považuje za nezbytné zřídit reprezentativní orgán soudní moci, který by byl způsobilý zastupovat ji ve vztahu k moci zákonodárné a moci výkonné. Jen tak bude naplněna celospolečenská potřeba existence nezávislého soudnictví, jako jedna z nutných podmínek fungování demokratického právního státu.
Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet.
Zásadní pozornost věnovala IAJ, (zejména pak její regionální organizace EAJ), kritickým reakcím na vývoj v Turecku a Polsku. Odkazem na mezinárodní dokumenty, zabývající se postavením soudnictví demokratických států, IAJ/EAJ ve svých stanoviscích zdůraznila, že porušováním základních principů nezávislosti soudnictví je zpochybněna existence nezávislého soudnictví jako pilíře právního státu.
Obdobně jako v minulém roce i v tomto roce dominovala zasedáním MEDEL dvě základní témata: zhoršující se situace v polské justici a situace tureckých soudců uvězněných po loňském pokusu o puč. Po ochromění Ústavního soudu v Polsku šla vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) ve své snaze o podřízení moci soudní moci výkonné a zákonodárné ještě dále a v Parlamentu, kde má většinu, prosadila přijetí nových zákonů o Národní radě soudnictví, o obecných soudech a Nejvyšším soudu. V zemi se proti justiční reformě vzedmula vlna odporu a zásadní tlak vyvinulo i mezinárodní společenství. I když polský prezident nakonec dva z přijatých zákonů (zákon o Nejvyšší radě soudnictví a zákon o Nejvyšším soudu) vetoval, situace v polské justici zůstává nadále velmi napjatá. MEDEL se k situaci v Polsku kriticky vymezuje od samého počátku, významně se v této otázce angažuje jeho viceprezident a předseda Německo - polského sdružení soudců Thomas Guddat.
PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosadit změnu modelu správy soudnictví, neboť v případě některých zásadních problémů není možné a smysluplné hledat systémová a dlouhodobá řešení uvnitř stávajícího systému.
Zasedání zastřešily španělské organizace sdružující soudce (Jueces para la Democracia) a státní zástupce (Unión Progresista de Fiscales). Zastoupeny byly všechny národní organizace sdružené v MEDELu, protože se očekávala volba nového prezidenta a důležité hlasování o změně stanov. První část jednání byla věnována konkrétním problémům některých států s fungováním Nejvyšších rad soudnictví a navazovala tak na předcházející setkání v Bělehradě. Se silnou kritikou fungování Nejvyšší rady soudnictví ve své zemi opakovaně vystupují zástupci bulharských soudců. Nejvyšší rada soudnictví má v Bulharsku 25 členů a jejími členy jsou předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu, Nejvyšší státní zástupce a dalších 22 členů. Polovinu z těchto dalších členů volí parlament, což se dle bulharských soudců projevuje zejména při jmenování předsedů krajských soudů,
Ve dnech 3.- 4. července 2014 proběhlo v Bělehradě setkání zástupců národních organizací soudců a státních zástupců sdružených v asociaci MEDEL (Magistrats européens pour la Démocratie et les libertés). Setkání bylo pořádáno srbskými organizacemi sdružujícími soudce a státní zástupce. Soudcovskou unii ČR na něm zastupovala Mgr. Jana Benešová.
Motto: „…Nestačí jen být, je třeba existovat…“. Martin Heidegger Republiková soudcovská rada Soudcovské unie ČR se pro volební období 2011 – 2014 za účelem naplnění principu aktivního bytí a prosazování zájmů justice jednomyslně ztotožňuje s programovým prohlášením vytýčeným v předchozím období:
Slavnostní galavečer soutěže Právník roku 2011 se uskutečnil 27. ledna 2012 v brněnském hotelu Bobycentrum. Odborná porota udělila skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku v deseti kategoriích. Do Právnické síně slávy byl letos uveden profesor Karel Eliáš.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011