Další informace


Soudcovská unie ČR se společně s dalšími evropskými soudcovskými asociacemi obrátila na tureckého ministra spravedlnosti pana Yilmaze Tunça ve věci podmíněného propuštění z vězení pana Murata Arslana, prezidenta turecké soudcovské asociace YARSAV, držitele ceny Václava Havla pro rok 2017.
Ve středu 22. 5. 2024 se opět sešlo Justiční grémium, stálá diskusní platforma reprezentantů krajských, vrchních a nejvyšších soudů, vrchních státních zastupitelství a Nejvyššího státního zastupitelství, jakož i profesních sdružení soudců a státních zástupců. Místem setkání byl tentokrát Nejvyšší správní soud. Na úvod pohovořil host grémia, český soudce Soudního dvora EU Jan Passer, o judikatuře tohoto soudu týkající se institucionálních, personálních, jakož i materiálních záruk nezávislosti soudní moci. Významná část jednání byla věnována platovým otázkám v justici. Grémium se zabývalo příčinami, důsledky a riziky spojenými se stávkovou pohotovostí, kterou vyhlásil Odborový svaz justice, a případnou jednodenní stávkou zaměstnanců soudů. Rostoucí napětí mezi zaměstnanci justice vnímá Justiční grémium se znepokojením. Považuje za nezbytné provést změny jak v odměňování justičního aparátu, tak ve financování justice jako takové. Jakkoliv má grémium pro postoj zaměstnanců justice porozumění, jeho členové – jakožto v převážné míře představitelé státní správy soudů a státních zastupitelství – udělají vše pro to, aby fungování soudů nebylo ani v případě stávky ohroženo.
Stálá konference českého práva 2024 zve na 2. ročník série odborných seminářů "Rodina v krizi". Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Semináře jsou prakticky orientované na příklady z praxe.
Soudcovská unie ČR přeje šťastný a úspěšný rok 2024.
Ve dnech 26. a 27. října 2023 proběhla na půdě Justiční akademie v Kroměříži konference, která spojila soudní funkcionáře, tiskové mluvčí soudů, reportéry, redaktory a moderátory České televize a respektované osobnosti z oblasti justice. Konference se zaměřila na klíčové téma – komunikaci s médii v rámci soudního systému, a to jak s médii tradičními, tak těmi, které nám nabízí stále rychleji se rozvíjející svět moderních informačních technologií.
Závěrečným usnesením skončilo v Přerově 33. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Zásadně nesouhlasí s protiústavním vládním návrhem změny zákona o platu soudců spočívajícím v trvalém snížení násobku průměrné mzdy pro výpočet platové základny od roku 2024. Jedná se o flagrantní porušení práva soudců na materiální zabezpečení, aniž by byly splněny předpoklady vytýčené konstantní judikaturou Ústavního soudu. Upozorňuje, že návrh zákona je pokračováním dlouhodobé snahy moci výkonné o postupnou erozi a demontáž zákonem nastaveného systému odměňování soudců, jejichž plat byl v minulosti mnohokráte zmrazen či snížen, naposledy pak v letech 2021 a 2022,
Na půdě Vrchního soudu v Praze se 12. 9. 2023 odpoledne sešli vrcholní představitelé soudů a státního zastupitelství. Jednání se účastnil předseda a místopředseda Nejvyššího soudu, předseda a místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu, nejvyšší státní zástupce, předsedové Vrchního soudu v Praze a Vrchního soudu v Olomouci, zástupci z řad představitelů krajských soudů, předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem a předseda Krajského soudu v Ostravě, prezidenti Soudcovské unie a Unie státních zástupců. Justiční šestka projednávala aktuální palčivá témata justice, zejména dlouhý výpadek ve jmenování nových soudců.
SKČP v rámci XII. ročníku Pražského právnického podzimu 2023 připravuje další akce. Například sérii seminářů Rozvod a manželé. Rozvod a děti., které nabídnou i příklady z praxe. Záštitu převzal prezident Soudcovské unie JUDr. Libor Vávra. Existuje ještě společenská smlouva? Tomuto tématu se budou věnovat účastníci Právnického salonu.
Redakce našeho stavovského periodika - časopis SOUDCE - připravuje jeho sedmé vydání v tomto roce. Letní číslo čtenářům nabídne kromě pravidelných rubrik také například letně laděné slovo soudce Mgr. Davida Havlíka. V něm se autor zaměřil na aktuální témata soudnictví, dokonce i nabídl jednoduchý recept na lehký salát, který v horkých letních dnech nejenom osvěží, ale i zasytí. V sedmém vydání SOUDCE pokračuje také seriál Soudní budovy v období Republiky Československé v letech 1918–1949 autora JUDr. Lubomíra Činky. Číslo mimo jiné přináší přehled aktuální judikatury občanskoprávního a obchodního kolegia NS ČR a přehledně rovněž aktuální judikaturu Nejvyššího správního soudu. Čtenáři ve vydání najdou i zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 7/2023 bude distribuováno v závěru tohoto měsíce.
Červnové vydání časopisu SOUDCE přinese kromě pravidelných rubrik zajímavosti a aktuality z českého soudnictví i ze života profesní organizace soudců ČR. Číslo 6/2023 našeho stavovského periodika bude distribuováno v závěru tohoto měsíce. Z jeho obsahu vybíráme: Slovo soudce nazval jeho autor Mgr. Karel Hanuš "Chtěl bych psát o věcech drobných až každodenních". Prof. et doc. (mult.) JUDr. Karel Klíma, CSc., dr. hab. do červnového vydání přispěl článkem "Vývoj a komparace vztahu hlav států a moci soudní v Evropě".Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011