AKTUALITY

Další informace

Právník roku 2022

Pro sedmnáctý soutěžní ročník bylo stanoveno celkem osm soutěžních kategorií, z toho bylo pět odborných – občanské právo, trestní právo, správní právo, pracovní právo a občanská a lidská práva a právo ústavní, a tři speciální – PRO BONO, Talent roku a Právnická síň slávy za celoživotní přínos českému právu. Plastiku sv. Yva si tak letos v kongresov ...
Připravované akce

Semináře „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“

Stálá konference českého práva ve spolupráci s projektem Servis rodiny připravuje v rámci Pražského právnického jara 2023 sérii odborných seminářů „Rozvod a manželé. Rozvod a děti.“ Záštitu převzal prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra. Přednášet budou JUDr. Jaromír Jirsa, čestný prezident SU, soudce ÚS ČR a Mgr. Kryštof Janek, advokát a ...
About us

The Czech Union of Judges

Soudcovská unie České republiky (The Czech Union of Judges) is a professional, non-political, voluntary and consulting organization. It was founded in 1990. It brings together regional branches/groups and individual judges. The main aim of the Czech Union of Judges is to support and strengthen rule of law and independence of judges as guarantee o ...
Pohledy a názory

SU ČR na pomoc ukrajinským soudcům

Soudcovská unie ČR se znepokojením sleduje neutěšený vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, který má nesmírný dopad na miliony občanů této země a bezprostředně se také dotýká našich kolegů – ukrajinských soudců. Republiková rada SU ČR se na zasedání 24. března 2022 usnesla, že vyhoví žádostem mezinárodních soudcovských organizací, aby se právě ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Novela nařízení o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních poštovních služeb

Dnem 1. 7. 2023 své účinnosti nabývá nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 108/2023 Sb.
Další zprávy

Stanovisko Etického soudu Soudcovské unie

Soudcovská unie hodlá postupně publikovat v anonymizované podobě všechna dosud vydaná stanoviska Etického soudu SU ČR. Etický soud předkládá jedno stanovisko vydané před časem.
Slovo prezidenta

Novoroční přání

Milé kolegyně, vážení kolegové! Především Vám všem přeji hodně štěstí a zdraví v roce 2023. Ač naše republika patří počtem obyvatel mezi větší státy Evropské unie (devátá ze dvaceti sedmi, tvrdí internetový vyhledavač) a počtem soudců bude možná ještě výše, pouze na zdraví, schopnostech, znalostech a úsilí každého z nás záleží, jakou pověst má a bude mít naše soudnictví u spoluobčanů, kteří v jednacích síních v různém procesním postavení stanou. Svět už je takový, že hodnotí více podle nepovedeného, nejslabšího, nejpomalejšího. Skutečný zájem soudce o jeho profesi proto nemůže končit stavem jeho senátu, statistickým výkazem úseku, ve kterém působí, kvalitou soudu a soudního kraje, jehož je součástí. Komu jde opravdu o dobrou pověst naší justice, musí ji vnímat jako celek od okresního po nejvyšší soudy, od Chebu po Frýdek-Místek. Právě Soudcovská unie od samého počátku své existence úspěšně usiluje o rozvoj justice bez regionálních či jiných rozdílů. ...
Slovo soudce

Úvaha krátká o insolvenčním řízení a též trochu o úloze soudců v něm

Zamyšlení první: Již v roce 2006 spatřil světlo světa zákon č 1821/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který s účinností od 1. ledna 2008 nahradil zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. I staromilci, mezi něž se tak trochu počítám, kteří na dosavadní úpravě oceňovali její jednoduchost, přehlednost a dobrý duch dávných časů (konkursní zákon v podstatě vycházel z prvorepublikového „Řádu konkursního, vyrovnacího a odpůrčího“ z roku 1931, jenž měl svůj předobraz v nařízení císaře pána z prosince 1914), museli uznat, že nový insolvenční zákon se pokouší poctivým způsobem řešit aktuální problémy, jež by bez příslušné právní úpravy byly obtížně zvladatelné. Zákonodárci tak v zájmu řádného chodu státu po dosti fundovaných diskusích přijali zákon, který měl v sobě ambici pomoci z krize velkým hospodářským subjektům (zavedením institutů moratoria a reorganizace) i běžným spotřebitelům, včetně živnostníků (oddlužením v obou jeho formách – splátkovým kalendářem i zpeněžením dlužníkova majetku). A je možné bez uzardění povědět, že záměr se celkem vydařil. Přinejmenším v případě dlužníků – fyzických osob se ukázalo, že schválený zákon sice není prost pochybení, někdy i celkem významných (například vůbec nezvažoval možnost oddlužení manželů), nicméně i v této ne zcela ideální podobě (ostatně co je na světě bez chyb) vykázal výborné výsledky. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011