Telegrafický zpravodaj časopisu Soudce


Od 19. 5. 2012 bude distribuováno číslo 5/2012 časopisu Soudce.

 
 
Obsah:
 
Květnová poznámka šéfredaktora pod názvem Kam s hliněnými střepy komentuje dopady společenských událostí poslední doby ve vztahu k české justici. K. Havlíček se v ní zabývá otázkami politických, ekonomických a mediálních vlivů na formování soudního prostředí a reflexí soudcovských postojů v politických elitách země.

K výkonu opatření dohledu probačního úředníka nazval svůj příspěvek do pátého letošního čísla časopisu K. Šabata. V úvodu objasňuje záměr, který jej k sepsání článku přivedl: „Cílem tohoto příspěvku je vyvolat diskusi k problematice postupu soudu pro mládež při výkonu opatření uloženého v řízení ve věcech dětí mladších patnácti let. Konkrétně k některým aspektům při výkonu uloženého opatření dohledu probačního úředníka.“

Dalším materiálem základního bloku rubriky Články – úvahy – analýzy je stať M. Pažitného nazvaná Každý má právo na změnu názoru a opatřená vysvětlujícím podtitulem aneb jak jinak na aplikaci § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Předmětem komentáře autora je rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu týkající se výše zmíněného ustanovení, které vyplývá ze záměru daného evropským právem „zajistit minimální ochranu akcionářů a věřitelů veřejných společností s ručením omezeným a koordinovat předpisy členských států týkajících se jejich zakládání a zachování, zvyšování a snižování jejich kapitálu“.

Významnou položku v programovém listu čísla tvoří rozhovor K. Havlíčka s náměstkem ministra spravedlnosti pro legislativu F. Korbelem, kterým se po dvou letech vrací na stránky Soudce volný seriál Rozhovory o právu. Rozhovor přináší mimo jiné řadu shrnujících informací o stavu a výhledu legislativní činnosti ministerstva v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.

Zasvěcený a argumentačně bohatý je příspěvek Duševní? Vlastnictví? R. Polčáka. Autor klade již v úvodu materiálu množství provokujících otázek. Říká mimo jiné: „Není pochyb o tom, že kreativita a invence, ať už je jejich prapůvod jakýkoli, stále zajišťují euroatlantické civilizaci i přes její vojenské a ekonomické slábnutí světovou kulturní a technologickou dominanci. Smyslem a účelem našeho práva je pak mimo jiné též nenechat tento zdroj naší civilizační převahy vyschnout nebo kontaminovat. Právní podpora a ochrana kreativní resp. inventivní informační produkce se však v posledních několika desetiletích začala orientovat nikoli na produkci samotnou, ale spíše na restrikce připodobňující informační komodity k sekundárním objektům reálného vlastnického práva.“

Zajištění v obchodních vztazích a úlohu směnky pojal jako základní téma svého vystoupení na nedávném semináři Soudcovské unie L. Derka. Redigovaný záznam tohoto projevu přinášíme jako poslední z materiálů, které redakce ze semináře převzala.

D. Paľko nazval další ze svých příspěvků Nové kritérium prijateľnosti sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva.

V judikatorní části najdou čtenáři po delší době opět kárnou judikaturu Nejvyššího správního soudu, kterou redakci zaslal J. M. Passer.

Zpravodajský blok naplňuje především pravidelná rubrika Jak žije Unie v podání E. Mrzenové.

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011