Zpráva o činnosti MEDELu

Magistrats Européens pour la Démokracie et les Libertés (Evropská asociace soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu)
 
Ve dnech 15. – 16. března 2013 jsem se v Gdaňsku zúčastnila prvního zasedání MEDELU v tomto roce a konference o nezávislosti justice spolupořádané Sdružením polských soudců (Iustitia) a Unií polských státních zástupců.
 
Konferenci zahájil svým vystoupením Tomasz Tadeusz Koncewicz, profesor práva na Universitě v Gdaňsku. Podstatnou část své přednášky věnoval soudcovské nezávislosti a proměně soudní moci ve středoevropských státech. V této souvislosti doporučoval článek českého právníka Michala Bobka „The Fortress of Judicial Independence and the Mental Transition of the Central European Judiciaries“ publikovaný v European Public Law, Volume 14, Issue 1 (Kluwer Law International, 2008).
 
Následovaly příspěvky zástupců soudcovských asociací o situaci v konkrétních zemích. Diskutované problémy do značné míry odpovídaly těm, které u jednotlivých států popsal JUDr. Vyklický v článku „Ze soudcovského světa“ publikovaném v časopisu Soudce č. 2/2013. V mém příspěvku mapujícím situaci v České republice jsem zmínila neexistenci Nejvyšší rady soudnictví, platové otázky včetně výše důchodového zabezpečení a neexistenci jasných kritérií při výběru nových soudců.
 
Na závěr konference bylo přijato Memorandum o potřebě definovat minimální standardy a společná pravidla, pokud jde o nezávislost justice. Memorandum se snaží upozornit na problémy, které z nedostatku společných pravidel vyvstávají. Česká republika je zde zmíněna společně s Německem a Rakouskem, jako země, kde soudní moc nemá žádný legitimně zřízený reprezentativní orgán, který by dokázal zastupovat její zájmy, a řada kroků ovlivňujících efektivní fungování justice se tak děje na úrovni moci výkonné a zákonodárné. Kromě neexistence tohoto samosprávného orgánu v některých zemích, MEDEL jako nejpalčivější problémy označuje zásahy do soudcovských platů mocí zákonodárnou a výkonnou a nedostatek autonomního postavení státních zástupců. Snaží se proto vyvolat diskusi na půdě Evropské unie a Rady Evropy o potřebě vyhodnotit fungování jednotlivých justičních systémů a vypracovat společná pravidla.
 
V rámci samotného zasedání MEDELU se pak řešila praktická příprava dalších akcí v roce 2013. Dne 23. května 2013 MEDEL organizuje konferenci v Bruselu v rámci Dne za nezávislost justice (23. května 1992 byl mafií zavražděn italský soudce Falcone). Záštitu nad konferencí převzali Paul Martens, emeritní prezident Ústavního soudu Belgie a Francoise Tulkens, bývala víceprezidentka Evropského soudu pro lidská práva. Na konferenci jsou pozvání zástupci evropských institucí, zejména členové Evropského parlamentu a média. V rámci konference bude distribuována brožura s příspěvky jednotlivých států o aktuální situaci v justici. Dne 21. června 2013 se uskuteční konference v Berlíně pod názvem „Sociální stát, hřiště na finančních trzích“, kterou spolupořádá Německá odborová organizace ver.di sdružující také soudce a státní zástupce. Na říjen je pak plánované zasedání k otázkám praktického fungování Nejvyšších rad soudnictví v jednotlivých zemích, zatím bez bližších podrobností.
                                                                                                          Karolína Tylová
 
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011