Volitelný předmět - praxe na civilních úsecích pražských obvodních soudů

Při úvahách o možné formě spolupráce bylo nutné mít na paměti, že systém právního vzdělání ve Spojených státech je podstatně odlišný od českého. Tato skutečnost pak nutně vymezila způsob, jakým bylo nutné v domácích podmínkách pojmout otázku praktického vzdělávání studentů, jaké mělo mít toto vzdělávání cíle, a jaké prostředky mohlo využívat.   
Pro naše potřeby jsme vycházeli z modelu, který jsme v danou chvíli považovali za oboustranně nejvýhodnější, a který může být prvním krokem k pokračujícím hlubším kontaktům, stejně jako může v případě nezájmu o prohloubení spolupráce zůstat životaschopným rámcem kontaktů justice s univerzitním prostředím.
Byl zvolen formát, který bude pro studenty a zejména pro soudy časově (i z hlediska lidských zdrojů) nejvhodnější, tedy praxe v rozsahu 10 týdnů v jednom semestru na civilním úseku soudu a po stejnou dobu v dalším semestru na trestním úseku. Optimální pro práci se studenty na jednotlivých soudech byl zvolen počet 3 až 5 studentů na každý obvodní soud. V každém týdnu stráví studenti na soudu půl dne (3 až 4hodiny) a během této doby se seznámí s fungováním soudu, prací soudce a soudního aparátu a aplikací procesních předpisů.
Reálné kroky k uskutečnění projektu se začaly uskutečňovat na podzim r. 2003, kdy byly navázány prostřednictvím čestného člena SU ČR Karla Havlíčka kontakty mezi představiteli fakulty – prof. Skřejpkem, doc. Kuklíkem a doc. Mackovou  a zástupci Unie Martinou Kasíkovou a Janem Passerem. Výsledkem společného úsilí byl volitelný předmět pro studenty čtvrtého a pátého ročníku. Tyto ročníky byly zvoleny s ohledem na již absolvovanou část studia a tedy i jejich (byť převážně teoretickou) orientaci v oboru.
V polovině února r. 2004 byla studentům Právnické fakulty UK nabídnuta možnost účasti na prvn  - civilní části praxe. Zájem studentů dvojnásobně převyšoval kapacitu soudů, došlo proto k výběru 47 studentů, kteří dosáhli průměrného prospěchu maximálně 1,5 ze zkoušek z občanského práva procesního a hmotného. Teoretické znalosti studentů, kteří se stáží zúčastní, jsou tedy vynikající a lze předpokládat, že stáže budou oboustranně přínosné. 
Poslední únorový týden proběhlo na půdě Právnické fakulty UK v Praze první setkání představitelů fakulty, Městského soudu v Praze a Soudcovské unie ČR s vybranými studenty. Tím byl oficiálně zahájen volitelný předmět  - praxe na civilních úsecích pražských obvodních soudů v letním semestru školního roku 2003/2004.
V prvním březnovém týdnu se studenti sešli v budově Městského soudu v Praze a po krátkých úvodních slovech zástupců amerického velvyslanectví, Městského soudu v Praze i Soudcovské unie, byly vyřešeny organizační záležitosti, mezi které patřilo nejen rozdělení vybraných studentů na jednotlivé obvodní soudy, ale zejména podpis prohlášení mlčenlivosti o skutečnostech, které se při výkonu praxe studenti dozvědí.
V druhém březnovém týdnu již praxe skutečně začaly. Výhody stáže pro studenty, spočívající v získání zkušeností ze soudního prostředí, které by nabývali později obtížně anebo je nezískali vůbec, jsou zřejmé. Přítomnost studentů na soudech však může být zcela jistě přínosnou i pro justici samotnou. Neboť se předpokládá nejen hodnocení studentů ze strany soudců, ale i naopak, mohou být stáže studentů přímou zpětnou vazbou, kterou o své práci mohou získat nejen soudci, ale i další osoby, s nimiž se studenti setkají.
Bude-li tento slibně se rozvíjející projekt úspěšný, jistě bude stát za úvahu další rozvíjení spolupráce akademického a justičního světa, stejně jako šíření této myšlenky i v jiných městech republiky, kde jsou zřízeny právnické fakulty.
 
 
Více informací o projektu, srovnání systémů právního vzdělávání v USA a u nás, stejně tak i další inspirativní myšlenky najdete v jednom z následujících čísel časopisu Soudce. Zpracovali je JUDr. Martina Kasíková a Mgr. Jan Passer. Pro webové stránky SU ČR výňatky z článku připravila Mgr. Eva Mrzenová.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011