Ze zprávy auditora o provedení auditu hospodaření

Firma Novotný, Šíma & partneři audit, s. r. o., uskutečnila audit hospodaření a čerpání finančních prostředků odborné komise s názvem Soudcovsko-podnikatelský výbor.  Tu zřídila Republiková soudcovská rada SU ČR, která je odpovědná za správu a využití prostředků získaných formou příspěvků od jednotlivých členů Soudcovsko-podnikatelského výboru, jakož i za vedení účetnictví Soudcovské unie, jehož součástí je i účetnictví „SPV SU“.
Audit byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, zda „SPV SU“ splnilo podmínky plynoucí z příslušných článků stanov. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření podkladů. Uskutečněný audit podle vyjádření auditora poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku k hospodaření „SPV SU“.
 
Stanovisko auditora:
„Podle našeho názoru hospodaření Soudcovsko-podnikatelského výboru při Soudcovské unii ČR k 31. prosinci 2003 ve všech významných ohledech splňuje podmínky plynoucí ze Statutu Soudcovsko-podnikatelského výboru Soudcovské unie ČR."
 
"V průběhu auditorských testů jsme nezjistili žádnou skutečnost, nasvědčující nedodržení zákonů platných v České republice. Rovněž čerpání prostředků získaných od členů SPV SU bylo v souladu se Statutem SPV SU a také činnost organizovaná SPV SU nebyla podle našeho názoru v rozporu se Stanovami Soudcovské unie“.
 
V Praze, dne 25. března 2004
 
 
 
Ing. Jan Jindřich, v.r.
auditor
č. licence 1133
Mgr. Martin Novotný, v.r.
jednatel
Novotný, Šíma & partneři audit s.r.o
Jakubská 2, Praha 1
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu
auditorských společností: 322
 
Znění celé Zprávy auditora je k dispozici v Kanceláři SU ČR.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011