Předběžná informace ze zasedání Mezinárodní a Evropské asociace soudců

Fakticky se pozornost soustředila na stav soudnictví v některých zemích a na představy o proměně stanov ve prospěch posilující skupiny zástupců asociací východoevropských, afrických a latinsko-amerických států.  Například je prosazováno zrušení institutu mimořádného člena, které je náhle označováno za diskriminační!!! Hrozí vážná proměna charakteru této soudcovské organizace.
 
Slovensko
Výrazným rysem tamní situace je
  •  rozvrat soudcovské společnosti (v zásadě tři skupiny: Združenie sudcov Slovenska – max. 400 členů především z východního Slovenska, Iniciativa za otevřenou justici – počet členů není jednoznačný, pohybuje se v řádu několika desítek, zbytek – nejpočetnější skupina bez vyhraněných motivací, v zásadě spokojená s hmotným standardem slovenských soudců)
  • Selhání soudcovské samosprávy pod vedením předsedy NS JUDr. Harabína
  • Nástup nového vedení  MSP s velmi problematickými novotami – situace je o to horší, že oprávněnou nedůvěru v novoty je snadné vyložit jako podporu JUDr. Harabínovi
Srbsko
Všem soudcům byl ústavním dodatkem v roce 2009 ukončen soudcovský mandát a poté, na základě dost arbitrárně vedených prověrek, cca 30% nebyl obnoven. Zahájená řízení před ústavním soudem byla dalším ústavním dodatkem (!) delegována k řešení Nejvyšší radě soudnictví. Ta ovšem v celém procesu hraje podivnou nejasnou roli, údajně kolaboruje s politickým vedením rezortu, jedná proti soudcovským zájmům a v současné době připravuje nějaké ústavně kalné řešení. Soudci, kteří se bránili žalobami proti manipulaci s mandáty, jsou vystaveni útokům, šikaně.
Maďarsko
Politická strana FIDES ve volbách získala ústavní většinu a je připravena prosazovat radikální změny i v soudnictví. Prvá z nich, snížení věkového limitu pro odchod soudce z justice na 62 let, již byla přijata a to ve vysloveně diskriminační podobě (platí jen pro soudce, narozené nejpozději v roce 1950).
Připravena je i změna úpravy Nejvyšší rady soudnictví. Dnešní bude zrušena a nahrazena má být radou, složenou výhradně ze soudců (vybraných politiky). Taková rada ovšem nebude mít žádné kompetence, půjde o poradní sbor.
Samosprávná instituce (existující i připravovaná) nemá u soudců podporu, její důvěryhodnost klesá k nule. Roli v tom hrají i motivace některých zástupců soudců, o kterých se ví, že usilují o významné vedoucí funkce (předsedů vrchního a krajského soudu). Projevem tohoto schizmatu je zřetelný rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním hodnocením situace v maďarském soudnictví.
Polsko
Nezaslechl jsem projevy vyslovené nespokojenosti polských soudců, spíš ironické poznámky na adresu ministerstva spravedlnosti. Nejvyšší rady soudnictví, konkrétních předsedů soudů. Jeden příklad: u ministra oblíbená předsedkyně odvolacího soudu ve Varšavě nebyla NSR navržena ke znovuzvolení. Rada navrhovala jiného soudce, ministr ovšem raději rozdělil odvolací soud na dva a tak zachoval funkci pro oblíbenkyni. Soudci přirozeně zdůrazňují pochybnosti o mravní integritě zúčastněných osob.
Řecko
Na pozadí krize a nápravných opatření byly soudcům snížený platy o 39%, státním zaměstnancům ovšem pouze o 5%. Jednoznačná diskriminace, založená na chladné politické kalkulaci
Itálie
Ze strany vlády S. Berlusconiho trvá tlak na omezení nezávislosti soudců, zejména změnou složení vrcholného orgánu řízení soudnictví, Nejvyšší rady soudnictví.  Jedná se podobný vývoj, jaký proběhl v minulých letech ve Francii.
Bulharsko
Je to i moje zkušenost z pobytu v Bulharsku – v tamním soudnictví panuje velmi nejasná situace, Nejvyšší rada zřejmě udržuje problematické vztahy s exekutivou. Mezi soudci existuje jasný názor: kdo chce něco v justici dosáhnout, musí být s radou zadobře. Rada údajně využívá v jednání osvědčený mafiánský princip, strašit neposlušné, pomáhat loajálním. Příkladem může být náhlá rezignace dvou členů Rady, kteří měli na nějakou otázku odlišný názor a okamžité doplnění Rady vhodnými náhradníky.
Zvláštní pozornost si zasluhuje náhlá změna postoje OSN vůči soudnictví, pokud lze usuzovat z projevu zástupkyně úřadu pro justici této organizace. Základní motto je přísnost, odpovědnost, a to včetně hmotné odpovědnosti soudce za vadné rozhodnutí. 
Závěr
V zemích nových demokracií lze vysledovat všeobecný trend snižování důvěry (výrazný nárůst nedůvěry) v orgány soudcovské samosprávy. Od samosprávy se stále zřetelněji odklánějí i její dřívější zastánci  ze států stabilizovaných demokracií, respektive slábne tlak na její zavedení . V soudcovském okolí všeobecně narůstá nespokojenost s justicí a objevují se rozmanité náměty na omezení významu soudců a podporu vnitrojustičního konfliktu.
 
Podrobněji o zasedání  IAJ/EAJ v samostatné úvaze pro časopis Soudce.
Jan Vyklický, září 2011

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011