Lavina 120 000 sporů se řítí na přetížené české soudy - tisková zpráva

Za osudový krok k zahlcení justice označili představitelé Soudcovské unie na dnešní tiskové konferenci v Praze vládní návrh novelizace zákona o elektronických komunikacích, na jehož základě by mělo dojít k přenesení sporné agendy řešené dosud Českým telekomunikačním úřadem na soudy. Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo na zvláštní obchod, jehož podstata tkví v tom, že za příslib postupného posílení justice o stovku administrativních pracovníků převezmou soudy rozhodování sporů mezi uživateli a mobilními operátory.
Prezident Soudcovské unie Tomáš Lichovník upozornil, že telekomunikační úřad nebyl schopen vyrovnat se s náporem přibližně 120 000 takových případů ročně, a ostře kritizoval navrhované řešení, které by znamenalo, že již dnes přetížená justice bude zavalena takovým množstvím nových případů. Takový postup by nutně znamenal zpomalení chodu soudnictví, což by nepříznivě dopadalo zejména na účastníky řízení, a to nejen v této konkrétní oblasti, nýbrž i v ostatních sférách civilního soudnictví. Tomáš Lichovník zdůraznil, že návrh nebyl se soudcovským stavem konzultován. Soudcovská unie dlouhodobě poukazuje na nebezpečí, které spočívá v přetěžování justice administrativními agendami. Zatímco počet soudců a správních úředníků soudů stagnuje a finanční zajištění justice se zhoršuje, nápad v civilní oblasti neustále narůstá.
Viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad poukázal na kritický postoj, který vůči těmto tendencím zaujal ombudsman. Cesta spočívající v přenášení dalších a dalších administrativních agend na soudy odčerpává síly vysoce kvalifikovaných soudců, kteří by se měli věnovat rozhodování o nejzávažnějších záležitostech.
Viceprezidentka Unie Daniela Zemanová vysvětlila, že přijetí navrhované novely by vedlo k neúčelnému zatěžování soudů, ačkoliv o těchto sporech dosud řadu let rozhodoval správní orgán a v žádném ohledu nedocházelo k oslabování ústavně zaručených práv účastníků řízení.
Šéfredaktor časopisu Soudce Karel Havlíček označil za absurdní, aby docházelo k přesunům sporů, jež mohou rozhodovat správní orgány, na justici, kam by měla zároveň být přijata relativně velká skupina úředníků, aby tuto rozhodovací činnost převzala.
Soudcovská unie České republiky bude dále vývoj v této záležitosti sledovat a bude informovat veřejnost, pro niž by navrhované řešení bylo neúčelné, nehospodárné a zpomalovalo by fungování justice.
 
Praha, 8. 6. 2012
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011