Stanovisko vedení Soudcovské unie k možnosti uznání výsledků výběrového řízení na výběr předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem

 Vedení Soudcovské unie považuje výsledky výběrového řízení na výběr předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem za zpochybněné, a to z důvodu prokázané nedostatečnosti podkladové dokumentace k jednotlivým kandidátům.
 
Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že si k osobě jednoho z kandidátů, konkrétně JUDr. Veselého, po ukončení výběrového řízení dodatečně vyžádalo dokumenty, které považovalo pro jeho výběr do pozice předsedy soudu za podstatné a hodnotilo jejich obsah. Podle informací zveřejněných Ministerstvem spravedlnosti se jednalo o informace vztahující se ke kvalitě výkonu funkce JUDr. Veselého jakožto soudního funkcionáře a k jeho odborným schopnostem. Šlo tedy o údaje podstatné pro posouzení kvalit uchazeče ve vypsaném výběrovém řízení, nikoliv pouze o informace zpochybňující vhodnost vybraného kandidáta ve smyslu § 3 odst. 3 Instrukce Ministerstva spravedlnosti o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu. Účelem § 3 odst. 3 Instrukce není doplňování závěrů výběrové komise Ministerstvem spravedlnosti, ale umožnění přihlédnout k výjimečným skutečnostem, které nebyly a neměly být hodnoceny ve výběrovém řízení, přesto zpochybňují vhodnost (nikoliv kompetentnost) vybraného uchazeče. Dodatečným hodnocením údajů týkajících se řídících a odborných schopností jednotlivých uchazečů ze strany Ministerstva spravedlnosti je zpochybněn smysl výběru předsedy krajského soudu výběrovou komisí.
 
Podle názoru Soudcovské unie je doplnění informací o odborné způsobilosti JUDr. Veselého Ministerstvem spravedlnosti důvodem k opakování výběrového řízení, neboť prokazuje, že výběrová komise neměla při svém rozhodnutí k dispozici veškeré relevantní materiály ke všem uchazečům. Pokud byla dokumentace dodatečně vyžadována a hodnocena pouze u jednoho z uchazečů, jedná se o diskriminační přístup ve vztahu k ostatním. Je zřejmé, že v jejich případě nedošlo k možnosti doplnit podkladové materiály výběrového řízení a nelze vyloučit, že po vyhodnocení doplňujících informací i k dalším uchazečům by výsledek jejich porovnání nebyl ovlivněn.
 
Rovné příležitosti všech uchazečů ve výběrovém řízení jsou jednou ze základních principů tohoto způsobu výběru. Pro důvěryhodnost justice je nezbytné, aby výběr jednoho ze stěžejních funkcionářů soudů neprovázely zmíněné pochybnosti. Výběrové řízení je v Instrukci Ministerstva spravedlnosti upraveno pouze velmi obecně, dlouhodobě probíhá diskuse o jeho podobě. Jestliže na základě této úpravy nebyly dostatečně specifikovány potřebné podklady, které by výběrová komise měla o uchazečích shromáždit a v důsledku toho došlo až k dodatečnému hodnocení důležitých informací, jedná se o potvrzení nevyhovujícího znění Instrukce. Tento nedostatek však lze napravit vypsáním nového výběrového řízení. Negativní důsledky způsobené jmenováním uchazeče vzešlého ze sporného výběrového řízení na sedm let předsedou krajského soudu jsou nesrovnatelně závažnější a v podstatě nenapravitelné.
 
Vypsání nového výběrového řízení se zpřesněním nezbytných podkladů k jednotlivým uchazečům by bylo systémovým krokem, umožňujícím do budoucna (do doby přijetí nové úpravy výběru soudních funkcionářů) konání výběrových řízení za přesnějších podmínek a zamezujícím námitkám o nerovném postavení uchazečů ve výběrovém řízení na post předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem, které by mohly být důvodné. Stabilita je pro soudnictví nezbytná, její narušení vždy podstatně a dlouhodobě naruší činnost soudů. Předsedu Krajského soudu v Ústí nad Labem čeká mnoho náročných úkolů vyplývajících z aktuálního zatížení tohoto soudu, lze si jen stěží představit, že by je mohl plnit v podmínkách nedůvěry v jeho výběr.
 
Vedení Soudcovské unie tedy z uvedených důvodů dospělo k závěru, že prokazatelně došlo ke zpochybnění výsledků výběrového řízení na funkci předsedy soudu v Ústí nad Labem, které nelze napravit dodatečným vyžádáním a vyhodnocením podkladů u pouze jednoho z uchazečů.
                                                                                                                      
                                                                                                                     Mgr. Daniela Zemanová 
                                                                                                                     I. viceprezidentka SU ČR
V Praze 9. července 2014


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011