Výstup z jednání Republikové rady dne 19.2.

Republiková rada Soudcovské unie dospěla na jednání dne 19. 2. 2015 ohledně platových nároků soudců za období let 2011 – 2014 k těmto závěrům:
 
Soudcovská unie konstatuje, že od 1. 1. 2015 je plat soudce zakotven v souladu s principy právního státu, k čemuž opakovaně po několik let vyzýval zástupce moci výkonné i zákonodárné Ústavní soud, aniž jeho nálezy byly respektovány.
 
Tohoto stavu bylo dosaženo za významného přispění soudců, kteří se po vyčerpání všech ostatních umírněných prostředků domáhali nastolení právního stavu prostřednictvím žalob. Soudcovská unie jim vyslovuje poděkování za jejich přínos k vyřešení těchto principiálních otázek.
 
Vyjadřuje zároveň přesvědčení, že tento stav je konečný, trvalý, a platy soudců se v budoucnu již nebudou stávat nástrojem politického boje a populistických snah.
 
Vypořádání nároků prostřednictvím vládou navrhovaných dohod o narovnání je ze strany soudců kompromisní řešení, kterým se vědomě vzdávají větší části svých oprávněných nároků. Tento přístup je výrazem jejich společenské odpovědnosti a solidarity, a též důvěry, že úspory finančních prostředků i energie všech zúčastněných budou využity při řešení koncepčních otázek v soudnictví.
 
Za těchto okolností Soudcovská unie vyjadřuje podporu uzavírání dohod o narovnání. Zdůrazňuje však, že žádný soudce nesmí být vystaven postihům v souvislosti s projevem jeho svobodné vůle dohodu o narovnání uzavřít či nikoliv. Pokud by se tak stalo, Soudcovská unie je připravena poskytnout těmto soudcům pomoc a plnou podporu.
 
 V Praze dne 19. 2. 2015
 
 
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011