Seminář “Obchodní rejstřík po novele“

Uskuteční se v pátek 10. června 2005 od 10,00 do cca 13,30 hod. v budově správního úseku MS v Praze, v prostorách lokálního pracoviště Justiční akademie. Adresa: Hybernská 18, Praha 1. Novela obchodního zákoníku, občanského soudního řádu a zákona o vyšších soudních úřednících, která přinese zásadní změnu řízení ve věcech obchodního rejstříku, zřejmě nabyde účinnosti dne 1. července 2005. Nová úprava omezuje věcný přezkum skutečností zapisovaných do rejstříku, posiluje roli notářského zápisu, zavádí formuláře pro podání ve věcech rejstříku a závazné lhůty pro rozhodnutí o zápisu a domněnku zápisu při nedodržení těchto lhůt. Smyslem a účelem novely má být zrychlení a zjednodušení rejstříkového řízení, a tedy zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Novela jistě přinese řadu výkladových a aplikačních problémů. Proto je vhodné, aby se zejména rejstříkoví soudci a notáři v diskusi s hlavním autorem textu zákonné předlohy ještě před nabytím účinnosti zákona pokusili identifikovat tyto problémy a pokud možno nalezli taková jejich řešení, která by byla přijatelná pro převážnou většinu rejstříkových soudců, šetřila smysl a účel zákona (mít rychlé a efektivní rejstříkové řízení) a přispěla k pokud možno jednotnému postupu krajských soudů v těchto věcech.

Pozvání přijali a referovat budou: JUDr. Bohumil Havel, odborný asistent na katedře obchodního práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, hlavní autor textu „rejstříkové“ novely a autor připravovaného nového obchodního zákoníku. JUDr. Petr Hampel, místopředseda Krajského soudu v Ostravě pro obchodní úsek a JUDr. Miloslav Jindřich, notář v Benešově a viceprezident Notářské komory České republiky.

Program:
10.00 – 10.10           zahájení
10.10 – cca 10.40     úvodní slova referentů
10.40 – 11. 30          diskuse
11.30 – 11.45           přestávka s občerstvením
11.45 – cca 13.00     diskuse
13.00 – cca 13.45     malé občerstvení
 
Přihlášky k účasti přijímá kancelář SU ČR na e-mailové adrese: kancelar@soudci.cz anebo na faxu  221 093 396 či telefonicky  221 093 397 nejpozději do 8. června  2005. Kancelář SU ČR poté zájemcům o účast potvrdí převzetí přihlášky. Pro operativní přenos informací, je-li to možné, uvádějte  e-mailový kontakt. Děkujeme. Těšíme se na setkání.
                                                                                            Vzdělávací výbor SU ČR


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011