Přípravná služba justičních čekatelů a jejich úloh

Vážení kolegové a přátelé,
            loňský rok 2004 byl pro justiční čekatele bez nadsázky přelomovým. Byla změněna dlouholetá praxe následného automatického jmenování čekatele po justičních zkouškách soudcem, na mnoha soudech nebylo uskutečněno výběrové řízení pro nové čekatele. Ani v současné době, kdy bylo Ministerstvem spravedlnosti ČR avizováno jmenování nových soudců a byl vypracován návrh upravující výběrová řízení na místa soudců, žádná koncepce přípravné služby justičních čekatelů zveřejněna nebyla. Dle našeho názoru je v zájmu soudců, nejen se zajímat o budoucnost justičních čekatelů, ale iniciovat vznik kvalitní úpravy jejich poměrů, na základě jejího obsahu se pokusit přesvědčit ministerstvo spravedlnosti i veřejnost o důležitosti úlohy justičních čekatelů pro justici. 
 
Za tímto účelem se dne 18. března 2005 od 10.00 hod v Liberci (v budově pobočky krajského soudu, U soudu 347/2, Liberec) uskuteční pracovní setkání, jehož výstupy budou použity k vypracování návrhu vyhovujícího modelu přípravné služby justičních čekatelů, která by smysluplně a efektivně využila celé čekatelské doby.  Cílem tohoto návrhu je upravit obsah a formu této služby tak, aby se justiční čekatel po jejím absolvování stal kvalitním a připraveným uchazečem o místo soudce, s vysokou šancí obstát ve výběrovém řízení, která budou na místo soudce vypisována.
 
            Zveme všechny zájemce o danou problematiku (členy i nečleny SU) na zmíněné pracovní setkání  a prosíme Vás v případě Vašeho zájmu o potvrzení účasti na kontakt:
 
Mgr. Daniela Zemanová,
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
U soudu 347/2
Liberec
tel: 485 238 399, mail: dzemanova@ksoud.lbc.justice.cz
(pro kontakt od 1. 3. 2005: D.Zemanova@seznam.cz)
 
a to nejpozději do 14. 2. 2005.
 
            Níže jsou základní náměty k diskusi na dané téma. Dospějete-li k názoru, že by bylo vhodné je rozšířit o další, zašlete své podněty na výše uvedenou e-mailovou adresu, nejpozději do data stanoveného pro podání přihlášek, aby mohly být  předány i ostatním účastníkům. 
 
            Těšíme se na Vás, s pozdravem
 
za sekci SU ČR u KS Ústí n. L., pobočka Liberec,
   Mgr. Daniela Zemanová
 
V Liberci dne 24. ledna 2005
                                                                       
Orientační seznam základních námětů pro přípravu na pracovní setkání :
 
1)      Výběr čekatelů: porovnání současného systému, tj. výběrová řízení na krajských soudech, s centrálně stanovenými podmínkami, jaká by měla být kriteria (orientačně), atd.
2)      Délka služby: pevná, pohyblivá dle obsahu, je možno ji rozdělit do pevně ohraničených úseků oddělených určitým druhem zkoušky, stanovit pouze minimální a maximální hranici...
3)      Obligatorní x fakultativní část přípravné služby – zda by bylo vhodné vymezit obsah určité části praxe povinně, obsah další části ponechat na vůli čekatelů, případně, v jakém poměru délky by měly tyto části být, jakým způsobem definovat možnosti výběru pro fakultativní část; zajištění možnosti aktivního přístupu čekatele.
4)      Vedení přípravné služby – přístup, motivace a možnosti školitelů, kým má být služba koordinována – garant kvality, kontaktní osoba na každém soudu x centrálně pro určitou oblast ...
5)      Justiční zkouška – konat ji souhrnně jako dosud, či po částech – oborech, s časovým odstupem (jak v tomto případě vypořádat s uchazeči o vykonání justiční zkoušky, kteří nejsou justiční čekatelé, ale zvláštní zákony jim to umožňují – např. VSÚ, asistenti u nejvyšších soudů atd.), její organizace, obsah.
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011