Zvyšování právního vědomí studentů středních škol

Cílem tohoto projektu je zvýšení právního vědomí ve společnosti, které je obecně velmi nízké, a to za pomoci erudovaných a zkušených praktiků z řad soudců a justičních čekatelů. Právo jako základní systém společenských norem musí být srozumitelné a pochopitelné pro celou naší společnost. Středem zájmu projektu jsou studenti středních škol, neboť právě oni si začínají vytvářet vlastní systém hodnot a formuje se jejich morální profil. Zároveň již dosáhli takové úrovně vzdělání, že jsou schopni porozumět složitějším aspektům práva jako normativního systému.
Garant projektu:
Soudcovská unie České republiky, Republiková soudcovská rada SU ČR
 
Cíl projektu:
Cílem tohoto projektu je zvýšení právního vědomí ve společnosti, které je obecně velmi nízké, a to za pomoci erudovaných a zkušených praktiků z řad soudců a justičních čekatelů. Právo jako základní systém společenských norem musí být srozumitelné a pochopitelné pro celou naší společnost. Středem zájmu projektu jsou studenti středních škol, neboť právě oni si začínají vytvářet vlastní systém hodnot a formuje se jejich morální profil. Zároveň již dosáhli takové úrovně vzdělání, že jsou schopni porozumět složitějším aspektům práva jako normativního systému. Soudcovské unii České republiky je zřejmé, že při výuce Základů společenských věd, která je zaměřena na velmi pestré a náročné obory jako jsou filozofie, psychologie, právo a další, je pro vyučujícího velmi náročné všechny tyto obory teoreticky obsáhnout a vyložit. Za tím účelem nabízí aktivní pomoc při výuce práva na českých školách a zvyšování právního vědomí občanské společnosti.
 
Zaměření projektu:
Zejména vzhledem k personální a časové náročnosti bude vhodné vybrat gymnázia, kde se vzdělávají studenti s předpokladem aktivního přístupu k dalšímu vzdělávání. Celý projekt by byl nejprve zaměřen na gymnázia v Praze a podle zájmu jednotlivých škol a úspěchu připravených přednášek by mohl být rozšířen do ostatních regionů.
 
Rozsah přednášek:
Na každém gymnáziu by byly přednášky realizovány pro všechny třídy jednoho ročníku, nejlépe posledního či předposledního. Mohla by tak být zajištěna kontinuita výuky v dalších letech.
 
 
Přednášky budou rozděleny do tří bloků. První dva bloky se uskuteční ve škole při výuce Základů společenských věd. Každý blok bude zahrnovat jednu vyučovací hodinu. Třetí blok pak bude realizován u jednání/hlavního líčení konaném dle výběru lektora nejlépe u příslušného Obvodního/okresního soudu podle sídla školy, popř. u soudu, u kterého působí lektor jako soudce či justiční čekatel. Účast na jednání se uskuteční po předchozí domluvě s konkrétním soudcem, který bude danou kauzu projednávat.
 
Obsah přednášek:
1. blok (jedna vyučovací hodina)
- seznámení studentů se systémem práva v České republice, základními kapitolami teorie práva, státovědy a ústavního práva
 
- konkrétně: právo a právní norma, právní řád, hierarchie právních norem, prameny práva, základní dělba moci v demokratickém státě, postavení jednotlivých orgánů v systému výkonu spravedlnosti, základní práva a svobody, základní právní předpisy České republiky
 
2. blok (jedna vyučovací hodina)
- seznámení studentů s jednotlivými obory práva
 
- konkrétně: základní rozdělení práva (veřejné a soukromé, procesní a hmotné), občanské právo hmotné a procesní, trestní právo hmotné a procesní, to vše se zaměřením hlavně na základní zásady těchto právních oborů, úloha soudce, státního zástupce a advokáta v řízení před soudy, zajímavé případy z praxe
 
3. blok (cca tři vyučovací hodiny)
- praktická ukázka soudního řízení
 
- konkrétně:
- výběr konkrétní kauzy aktuálně projednávané u příslušného soudu buď v oblasti trestního nebo civilního práva
- seznámení studentů s předmětem konkrétního sporu před jednáním
- účast na jednání
- diskuse studentů s lektorem po skončení jednání
 
Lektoři:
Jako lektoři budou na projektu spolupracovat soudci a justiční čekatelé - členové Soudcovské unie České republiky.
 
Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:
Soudcovská unie ČR
Mgr. Tomáš Běhounek
Tel.: 2 21093 397, Fax: 2 21093 396


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011