Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2020 – 2023

Preambule
 
Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně.
 
Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet.
 

Reprezentace a rovnoprávné postavení soudní moci
 
Činnost soudů je řízena mocí výkonnou. Ta rozhoduje o materiálním zabezpečení, má zásadní vliv na výběr soudců, určuje osoby, které budou soudy řídit. Rozhodnutí v těchto oblastech zásadně a dlouhodobě ovlivňují podobu justice. Jsou však často činěna bez náležitého zvážení argumentů moci soudní, která nese odpovědnost za jejich důsledky.
 
Soudcovská unie proto považuje za nezbytné zřídit reprezentativní orgán soudní moci, který by byl způsobilý zastupovat ji ve vztahu k moci zákonodárné a moci výkonné. Jen tak bude naplněna celospolečenská potřeba existence nezávislého soudnictví, jako jedna z nutných podmínek fungování demokratického právního státu.
 
Soudcovská unie bude podporovat a prosazovat dodržování základních zásad právního státu a rozvíjení záruk nezávislosti a rovnoprávného postavení moci soudní ve vztahu k moci výkonné a zákonodárné v České republice. V tomto ohledu bude aktivně podporovat i partnerská profesní sdružení soudců i v jiných členských státech EU, zejm. v těch, kde dochází k vážnému ohrožení nezávislosti moci soudní. Soudcovská unie bude aktivně spolupracovat i s partnerskou Unií státních zástupců při hájení nezávislosti justice v širším smyslu. Za tímto účelem bude prosazovat uspořádání zasedání nejvyšších orgánů Mezinárodní asociace soudců IAJ a MEDEL v České republice.
 
Soudcovská unie trvale rozvíjí spolupráci i s ostatními profesními sdruženími. V tomto ohledu  bude též spolupracovat se stavovskými spolky znalců, tlumočníků a překladatelů, a to za účelem rozvíjení jejich odborné prestiže, nezávislosti a  zajištění náležitého odměňování, neboť pro řádné a efektivní fungování soudů je jejich činnost nepostradatelná.
 
 
Posílení důvěry společnosti v činnost soudů
 
Soudcovská unie vnímá jako svůj zásadní úkol posilovat důvěru občanů v nestranné, nezávislé a spravedlivé rozhodování soudů. Za tímto účelem hodlá objasňovat úlohu soudnictví a vysvětlovat podstatu jednotlivých rozhodnutí, včetně případných negativních jevů v činnosti soudů a soudců. Tyto negativní jevy bude analyzovat a navrhovat jejich řešení.
 
  
Obsazení a řízení soudů
 
Soudcovská unie bude prosazovat zajištění důstojných podmínek pro činnost odborných pracovníků soudů, včetně odpovídajícího finančního zabezpečení a zdravé motivace, neboť bez kvalitní činnosti tohoto personálu nelze zaručit efektivní práci soudů.
 
Soudcovská unie bude bedlivě sledovat aplikaci novely zákona o soudech a soudcích na výběr  uchazečů o funkci soudce a na výběr nových soudních funkcionářů a jejich dopad na chod a fungování jednotlivých soudů i justice jako celku.
 
 
Výkon funkce soudce
 
K zajištění plynulosti řízení v případech dlouhodobých nepřítomností soudce či přechodného nedostatku soudců na konkrétním soudě bude Soudcovská unie i nadále prosazovat právní úpravu tzv. emeritního soudce. Nadále bude dbát o to, aby hmotné zabezpečení soudců bylo stabilní a bez protiústavních zásahů. Soudcovská unie zásadně nesouhlasí s další erozí materiálního zabezpečení soudců, útoků představitelů moci výkonné na materiální zabezpečení soudců a výběrovým populistickým snahám o neodůvodněné zmrazování platů soudců a dalších pracovníků v justici, a bude aktivně usilovat o stabilní odměňování soudců a pracovníků v justici v závislosti na vývoji platů v národním hospodářství od roku 2022.
 
Soudcovská unie bude prosazovat plynulé doplňování stavu soudců a za tímto účelem bude prosazovat transparentní kritéria systemizace potřeb soudců, která nebudou uměle krácena rozpočtovými omezeními a budou zohledňovat potřebu stáží soudců, studijní volno soudců, rodičovské a mateřské dovolené soudců/soudkyň. Za tímto účelem Soudcovská unie bude úzce spolupracovat s Kolegiem předsedů krajských soudů a tzv. Justiční šestkou.
 
Soudcovská unie bude i nadále pojmenovávat typické problémy vznikající v souvislosti s výkonem funkce soudce a navrhovat řešení, která by umožňovala dlouhodobý zdravý výkon funkce soudce s využitím jeho potenciálu pro společnost. Jedním z těchto řešení, které bude prosazovat, je tzv. studijní volno soudců.
 
Soudcovská unie pokládá za nezbytné usilovat o to, aby nebyla neuváženě narušována stabilita právního řádu, a aby soudní řízení mohlo probíhat podle kvalitních právních předpisů. Za tímto účelem je Soudcovská unie připravena účastnit se odborných diskusí, odpovědně hledat funkční postupy a uplatňovat své legislativní připomínky.  
 
Soudcovská unie bude i nadále spolupracovat na rozvoji elektronizace justice tak, aby výsledek byl v praxi dlouhodobě použitelný a uživatelsky přívětivý. Elektronizace justice musí soudnictví přinést zjednodušení činnosti, zrychlení řízení a snížení nákladů.
 

Vnitřní záležitosti Soudcovské unie
 
Soudcovská unie se prostřednictvím svých odborných kolegií bude dlouhodobě věnovat jednotlivým významným oblastem fungování justice a jejich prostřednictvím podporovat širokou diskusi nejen uvnitř Soudcovské unie. Soudcovská unie bude podporovat vytváření a udržování kontaktů mezi soudci, a to zejména vytvářením příležitostí k setkávání na vzdělávacích, sportovních, kulturních i společenských akcích.
 
Soudcovská unie bude rovněž pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie, neboť tyto hodnoty je třeba trvale chránit a rozvíjet.
 
V Jindřichově Hradci  11. června 2021

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011