Programové prohlášení Republikové rady SU ČR zvolené pro funkční období 2023 - 2026

 Preambule
  
Republiková rada vyjadřuje úctu k demokratickým hodnotám právního státu a v souladu s tradicí fungování Soudcovské unie se je zavazuje respektovat, chránit a rozvíjet. Bude přitom pokračovat v naplňování cílů nadčasově formulovaných ve Stanovách Soudcovské unie.
 
Za tímto účelem se hodlá ve volebním období 2023 – 2026 věnovat následujícím dlouhodobým i aktuálním tématům:

Rovnoprávné postavení soudní moci a materiální zabezpečení soudců
Správa soudů je řízena mocí výkonnou, stejně tak je to moc výkonná, kdo je odpovědný za financování soudnictví a jeho materiální zabezpečení. Moc výkonná má též má zásadní vliv na výběr soudců, určuje osoby, které budou soudy řídit. Rozhodnutí v těchto oblastech zásadně a dlouhodobě ovlivňují podobu justice. Při absenci samosprávy soudů jsou však tato rozhodnutí často činěna bez náležitého dialogu se zástupci justice, a tedy i bez zohlednění argumentů moci soudní, která přesto nese důsledky těchto rozhodnutí.
 
Aktuálním a současně neustále se opakujícím důsledkem tohoto stavu je nekoncepční, populistické a neústavní zasahování do materiálního zabezpečení soudců v podobě zmrazování platů či naposledy přímo snižování platové základny pro výpočet platu soudců, aniž by byly splněny podmínky stanovené judikaturou Ústavního soudu, a aniž by tato otázka byla řádně projednána se zástupci soudcovského stavu. Soudcovská unie na takové opakované pokusy musí reagovat a usilovat o spravedlivé stanovení a poté respektování dlouhodobě nastaveného „automatu“, jenž plně reflektuje vývoj příjmů v České republice. Soudcovská unie proto bude trvat na tom, aby politická moc do platů soudců svévolně nezasahovala a poskytne veškerou podporu všem soudcům, kteří se rozhodnou domáhat svých práv soudní cestou.

Soudcovská unie i nadále považuje za nezbytné zřídit reprezentativní orgán soudní moci, který by byl způsobilý zastupovat ji ve vztahu k moci zákonodárné a moci výkonné. Jen tak bude naplněna celospolečenská potřeba exitence nezávislého soudnictví, jako jedna z nutných podmínek fungování demokratického právního státu.  

Soudcovská unie bude aktivně podporovat partnerská profesní sdružení soudců v jiných členských státech EU, zejména v těch, kde dochází k vážnému ohrožení nezávislosti moci soudní. I v této souvislosti bude rozvíjet spolupráci s Mezinárodní asociací soudců IAJ a MEDEL. Soudcovská unie bude též aktivně spolupracovat s Unií státních zástupců při hájení nezávislosti justice v širším smyslu. Soudcovská unie hodlá rovněž rozvíjet spolupráci i s ostatními profesními sdruženími advokátů, daňových poradců, exekutorů, znalců, tlumočníků a překladatelů, a to za účelem rozvíjení jejich odbornosti, nezávislosti a zajištění náležitého odměňování, neboť pro řádné a efektivní fungování soudů je jejich činnost nepostradatelná.
 
Posílení důvěry společnosti v činnost soudů
Soudcovská unie vnímá jako svůj zásadní úkol posilovat důvěru občanů v nestranné, nezávislé a spravedlivé rozhodování soudů. Za tímto účelem hodlá objasňovat úlohu soudnictví a vysvětlovat podstatu jednotlivých rozhodnutí, včetně případných negativních jevů v činnosti soudů a soudců, u nichž hodlá též hledat a nabízet možné prostředky k nápravě. Republiková rada se hodlá aktivně věnovat komunikaci s členskou základnou, odbornou i laickou veřejností, a to i prostřednictvím sociálních sítí.
 
Soudcovská unie považuje za nezbytné posilovat právní vědomí všech občanů České republiky a jejich schopnost čelit účelovým manipulacím či dokonce dezinformačním kampaním. Za tímto účelem Soudcovská unie obnovuje projekt Soudci do škol a současně podporuje i další obdobné aktivity, jimiž soudci přibližují podstatu své práce a činnost soudů studentům i široké veřejnosti.
 
Důvěra společnosti v justici vychází zejména z aplikace práva v projednávaných věcech. Soudcovská unie se tak bude v rámci dialogu s Ministerstvem spravedlnosti aktivně podílet na přípravě legislativních návrhů týkajících se chodu justice, a to i z hlediska jejich případného vlivu na zatížení soudů.
  
Obsazení a řízení soudů
Soudcovská unie bude nadále prosazovat zajištění důstojných podmínek pro činnost odborných pracovníků soudů, včetně odpovídajícího finančního zabezpečení a zdravé motivace, neboť bez kvalitní činnosti tohoto personálu nelze zaručit efektivní práci soudů.
 
Soudcovská unie dlouhodobě sleduje důsledky novely zákona o soudech a soudcích týkající se výběru uchazečů o funkci soudce a výběru nových soudních funkcionářů a jejich dopad na chod a fungování jednotlivých soudů i justice jako celku. V této souvislosti považuje za nezbytné vést širokou diskusi zejména o nedostatcích této právní úpravy a aplikační praxe a hledat vhodné způsoby k účinnějšímu a efektivnějšímu dosažení jejích cílů.
 
Výkon funkce soudce
V zájmu řádného fungování justice bude Soudcovská unie i nadále prosazovat právní úpravu tzv. emeritního soudce. Soudcovská unie se bude zasazovat o plynulé doplňování stavu soudců a za tímto účelem bude prosazovat transparentní kritéria systemizace potřeb soudců, která nebudou uměle krácena rozpočtovými omezeními a budou zohledňovat potřebu stáží soudců, studijní volno soudců, rodičovské a mateřské dovolené soudců/soudkyň. Soudcovská unie bude též prosazovat, aby moc výkonná zajistila řádné vzdělávání soudců a odborného justičního personálu prostřednictvím Justiční akademie. Za tímto účelem Soudcovská unie bude úzce spolupracovat s Ministerstvem spravedlnosti, kolegiem předsedů krajských soudů a tzv. Justiční šestkou.
 
Soudcovská unie bude i nadále pojmenovávat typické problémy vznikající v souvislosti s výkonem funkce soudce a navrhovat řešení, která by umožňovala dlouhodobý řádný výkon funkce soudce, zajistila zdravou rovnováhu mezi osobním a profesním životem a adresovala riziko tzv. vyhoření. Jedním z těchto řešení, které bude prosazovat, je tzv. studijní volno soudců.
  
Soudcovská unie bude i nadále spolupracovat na rozvoji elektronizace justice tak, aby výsledek byl v praxi dlouhodobě použitelný a uživatelsky přívětivý. Elektronizace justice má smysl pouze tehdy, pokud soudnictví přinese zjednodušení činnosti, zrychlení řízení a snížení nákladů.
 
Vnitřní záležitosti Soudcovské unie
Soudcovská unie se prostřednictvím svých odborných kolegií bude dlouhodobě věnovat jednotlivým významným oblastem fungování justice a jejich prostřednictvím podporovat širokou diskusi nejen uvnitř Soudcovské unie. Soudcovská unie bude podporovat vytváření a udržování kontaktů mezi soudci, a to zejména vytvářením příležitostí k setkávání na vzdělávacích, sportovních, kulturních i společenských akcích.
 

V Praze 25.1. 2024
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011