Zpráva ze zasedání MEDELu (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) konaného ve dnech 21. a 22. listopadu 2014 v Barceloně

Zasedání zastřešily španělské organizace sdružující soudce (Jueces para la Democracia) a státní zástupce (Unión Progresista de Fiscales). Zastoupeny byly všechny národní organizace sdružené v MEDELu, protože se očekávala volba nového prezidenta a důležité hlasování o změně stanov.
 
První část jednání byla věnována konkrétním problémům některých států s fungováním Nejvyšších rad soudnictví a navazovala tak na předcházející setkání v Bělehradě. Se silnou kritikou fungování Nejvyšší rady soudnictví ve své zemi opakovaně vystupují zástupci bulharských soudců. Nejvyšší rada soudnictví má v Bulharsku 25 členů a jejími členy jsou předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu, Nejvyšší státní zástupce a dalších 22 členů. Polovinu z těchto dalších členů volí parlament, což se dle bulharských soudců projevuje zejména při jmenování předsedů krajských soudů, při němž je politická motivace rozhodování parlamentem zvolených osob jasně patrná. Zbývajících 11 členů je voleno voliteli na úrovni krajů, na jejichž zvolení ale mají velký vliv právě předsedové krajských soudů. Bulharští soudci zdůraznili, že ke změně vyzvala Bulharsko už i Evropská komise. Velký vliv předsedů krajských soudů na volbu členů Nejvyšší rady soudnictví zmínil i zástupce polských soudců. Uvedl, že ani v případě Polska nelze hovořit o skutečné samosprávě. Přestože většinu členů Nejvyšší rady soudnictví tvoří soudci, právě vliv předsedů krajských soudů jmenovaných ministrem spravedlnosti na jejich zvolení význam Nejvyšší rady soudnictví jako samosprávného orgánu zásadně snižuje. Zástupce srbských soudců připomněl, že v případě Srbska také neplní Nejvyšší rada soudnictví svou úlohu. Zásadní snížení počtu soudců v roce 2010 se odehrálo za jejího tichého souhlasu.
 
Další část jednání z větší části patřila diskusi o změně stanov, protože z podnětu států, které jsou v MEDELu zastoupeny více než jedním stavovským sdružením, se začalo uvažovat o změně systému hlasování nejvyššího orgánu organizace (Conseil d´administration). Dle stávajícího znění stanov má každý stát čtyři hlasy. Pokud je v jedné zemi více stavovských sdružení, které jsou členy MEDELu, záleží jen na nich, jak si hlasy rozdělí. Dle předložené změny mělo mít každé stavovské sdružení jeden hlas. Při diskusi bylo jasně patrné, že zejména obě německá soudcovská sdružení (Neue Richtervereinigung a Bundesfachausschuss Richter und Staatsanwälte in Vereinigten Dienstleistunggewerkschaft) by změnu uvítala. Hlasování však ukázalo, že zdaleka ne všechny státy, kde působí více organizací zastoupených v MEDELu, považují změnu za přínosnou. Návrh změny proto nakonec neprošel a každý stát bude mít i nadále při hlasování čtyři hlasy, jako tomu bylo dosud. Považuji tento způsob hlasování za korektní. Nutí sice jednotlivá stavovská sdružení v rámci jednoho státu k větší spolupráci, to ale není vůbec na škodu.
 
Následovala volba nového prezidenta, protože dosavadní prezident António Cluny z portugalského sdružení státních zástupců (Sindicato dos Magistrados do Ministério Publico) na funkci z důvodu svého působení v EUROJUSTu rezignoval. Novým prezidentem byl zvolen dosavadní člen výkonného výboru a zástupce italského stavovského sdružení (Magistratura democratica) Gualtiero Michelini. Víceprezident MEDELu Thomas Guddat z německého sdružení soudců (Neue Richtervereinigung) na funkci ze zdravotních důvodů nekandidoval.
 
Na závěr jednání informovali portugalští soudci o situaci ve Východním Timoru, kde pod záštitou OSN pracovala řada soudců a státních zástupců z portugalsky mluvících zemí. Úzká justiční spolupráce probíhala prakticky od vyhlášení nezávislosti Východního Timoru v roce 2002. Soudci a státní zástupci z portugalsky mluvících zemí ve Východním Timoru působili jako školitelé, někteří ale plně vykonávali funkci soudců a státních zástupců, protože nově vzniklý stát neměl dostatek vlastních kvalifikovaných sil. V říjnu tohoto roku byli tito soudci a státní zástupci vládou a parlamentem Východního Timoru vypovězeni ze země s odůvodněním, že ohrožují národní zájmy. Usnesení parlamentu a vlády přišlo v době, kdy měl začít proces s vysokými představiteli vládnoucí politické strany obviněnými z korupce. MEDEL se připojil k Mezinárodní asociaci soudců (IAJ), Asociaci portugalských soudců (ASJP) a Mezinárodní unii portugalsky mluvících soudců (UIJLP) a odsoudil porušení principů dělby moci a soudcovské nezávislosti, vyzval východotimorskou vládu a parlament k zastavení zásahů do soudnictví a vyjádřil solidaritu s východotimorskými soudci a státními zástupci.
 
Karolína Tylová 
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci
 
 
 
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011