Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE
 
Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení.
 
Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosadit změnu modelu správy soudnictví, neboť v případě některých zásadních problémů není možné a smysluplné hledat systémová a dlouhodobá řešení uvnitř stávajícího systému.
 
Soudcovská unie dlouhodobě zdůrazňuje nevyhnutelnost zřízení Nejvyšší rady soudnictví coby samosprávného orgánu, který by disponoval pravomocemi potřebnými pro kvalitní, odpovědnou a kontinuální správu soudů a důstojnou ochranu nezávislosti soudů a soudců. Současný systém selhává při identifikaci zásadních problémů soudnictví, nalezení a prosazení jejich řešení; jsou činěna pouze provizorní a jednotlivá opatření, která nevedou k trvale pozitivním změnám.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S ohledem na výše uvedené se Republiková rada ve svém funkčním období zejména hodlá zaměřit, kromě aktivit směřujících ke zřízení Nejvyšší rady soudnictví, na následující oblasti a otázky:
 
Dbát na důsledné respektování nezávislosti soudní moci jakožto pilíře právního státu
 
 • pozorně sledovat jakékoli snahy o zasahování do základních principů právního státu, upozorňovat na ně a bojovat proti nim
 
Prosazovat opatření zajišťující rovnoměrné zatížení soudů
 
 • zjišťovat příčiny nestejného zatížení, naléhat na jejich vyřešení
 
Zdůrazňovat nutnost odbřemenění soudů formou tzv. „odklonů“
 
 • podílet se na nalezení vhodných skupin sporů a způsobu mimosoudního rozhodování
 
Usilovat o posílení počtu pracovníků odborného aparátu a zlepšení jejich ohodnocení
 
 • spolupracovat i nadále s Ministerstvem spravedlnosti při systemizaci
 • pojmenovávat důsledky nedostatečného počtu odborného aparátu na efektivitu práce soudce a plynulost řízení,
 • předkládat argumenty pro zlepšení jejich ohodnocení
 
Prosazovat transparentní postupy při výběru soudců i soudních funkcionářů
 
 • prosazovat nutnost stanovení jednotných a transparentních pravidel
 • upozorňovat na závažné nedostatky výběrových řízení, mající obecný přesah
 
Zdůrazňovat potřebu stabilního hmotného zajištění soudců
 
Zabývat se možnostmi efektivního využití zkušeností starších soudců a podporovat zajištění podmínek pro jejich důstojný odchod z funkce
 
Podporovat vznik odborných kolegií v rámci SU
 
Posilovat vnitřní soudržnost mezi sekcemi i členy
 
 • vytvořit prostředí pro výměnu názorů a sdílení problémů (konference, internetové diskuse, atd)
 • podporovat či organizovat vhodné sportovní, kulturní a společenské akce pro členy SU
 
Trvale podporovat diskuse a vzdělávání v oblasti etiky
 
 • využívat Etický soud
 • aktivně se vyjadřovat k etickým problémům
 • shromažďovat poznatky o jednání soudců z etického hlediska, upozorňovat na negativní, zdůrazňovat pozitivní příklady
 
Spolupracovat se zástupci ostatních právnických povolání
 
Udržovat kontakty se zahraničními partnery a navazovat nové
 
Zprostředkovávat veřejnosti objektivní informace z oblasti soudnictví
 

V Praze 9. dubna 2015
 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011