Před Shromážděním 2018Mgr. Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR
 Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přípravy na Shromáždění delegátů jsou v plném proudu a to, mimo jiné, znamená i příležitost ke zhodnocení uplynulých měsíců. Letošní shromáždění bude vzhledem k několika významným “kulatým” výročím z historie České republiky vybízet k úvahám v širším kontextu, proto se v tomto příspěvku zaměřím zejména na praktické a pracovní shrnutí naší činnosti.

Soudcovská unie po ukončení loňského shromáždění delegátů vstoupila do tříletého období nové republikové rady a významně obměněného nejužšího vedení. Po roce si dovoluji vyjádřit pevné přesvědčení, že unie i po těchto změnách funguje spolehlivě a odvedla velké množství práce s dobrými výsledky. A to i v náročném období provizorního vedení ministerstva spravedlnosti.
 
Za důležitý úspěch považuji zlepšení situace v odměňování administrativních a odborných pracovníků soudů. V úzké spolupráci s ekonomickým úsekem MSp a předsedy soudů jsme od začátku roku jednali o možnostech, které by vedly ke zvýšení zcela nekonkurenceschopných platů zaměstnanců soudů. Soudcovská unie popsala konkrétní problémy, které tento stav vyvolává, obrátili jsme se na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, na Ministerstvo financí ČR. Společně s předsedy soudů a ministerstvem spravedlnosti jsme se shodli na potřebných úpravách právních předpisů. Pro uspokojivý výsledek však bylo podstatné zajistit potřebný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu, což je ryze politická záležitost. Ministerstvo spravedlnosti nás informovalo, že jednání byla podle jejich názoru úspěšná, i díky argumentům SU, a ke zlepšení platových poměrů uvedených skupin zaměstanců soudů dojde. To je velmi dobrá zpráva, kromě samotného výsledku je pozitivní i to, že jsme dokázali spolupracovat a postupovat jednotně.
  
Republiková rada schválila vznik nového kolegia zaměřeného na sociální otázky. Kolegium začalo intenzivně pracovat a výsledkem je návrh zřízení institutu emeritního soudce, který vychází z dlouholetých materiálů a ze závěrů loňského shromáždění delegátů. Jeho podstatou je zakotvení podmínek pro návrat soudců, kteří již odešli z aktivního výkonu služby, zpět do funkce, aby překlenuli období nárazové zátěže soudů, nejčastěji z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti soudce, ale i z jiných důvodů. Po odchodu z aktivní služby by emeritní soudce nepobíral důchod, ale plat, jehož výše by měla být srovnatelná s průměrnou výší finančního zabezpečení penzionovaných soudců v ostatních zemích Evropské unie. Tento pečlivě propracovaný návrh, schválený republikovou radou, je výborným podkladem pro další jednání.  
        
Na konci dubna jsme uspořádali konferenci, na které jsme se podrobně zabývali průběhem funkce soudce. Prostudovali a probrali jsme přitom různé zahraniční úpravy, snažili se poctivě vyhodnotit, co z nich je možné použít v našem prostředí. Tyto podklady i závěry nyní využijeme při diskusi o změnách zákona o soudech a soudcích, které avizovalo ministerstvo spravedlnosti.
 
Civilní kolegium vypracovalo cenný materiál zahrnující prvotní postoj SU k návrhu nového civilního kodexu. I ostatní kolegia SU jsou aktivní, pomáhají při formulování různých výstupů unie a umožňují nám udržovat si vysoký odborný kredit, uvnitř soudnictví i vůči veřejnosti. Stojí to čas a energii, všem dotyčným tímto děkuji.
 
Za významný úspěch považuji i rozhodnutí vedení MSp změnit předkládaný návrh zákona o znalcích tak, aby soudy nebyly správními orgány, které rozhodují o správním trestání znalců, a dohled nad výkonem znalecké činnosti svěřit centrálně ministerstvu.
 
Vedení SU se také aktivně účastnilo všech jednání s Českým statistickým úřadem ohledně sledování průměrné nominální mzdy v nepodnikatelské sféře, ze které se stanoví výše našeho platu. Problém vznikl nenápadně, v podstatě z legislativně-technických důvodů, ale začal se vyvíjet, žít svým životem a reálně hrozilo, že toto téma bude politicky zneužito – jako se to stalo opakovaně v minulosti. Chtěla bych opět vyzdvihnout pozitivní účinek společného postupu zástupců justice, včetně Ministerstva spravedlnosti. V jarních měsících se podařilo dosáhnout dohody o novém způsobu výpočtu ukazatele pro stanovení platu ústavních činitelů, včetně soudců. V těchto dnech Český statistický úřad zveřejnil údaj, který je výsledkem nového výpočtu, a je zřejmé, že se podařilo stanovit způsob, jehož výsledky plynule navazují na předchozí údaje, ovšem s tou přidanou hodnotou, že již není závislý na statistikách vytvářených pro Evropskou unii a na jejích právních předpisech týkajících se statistického sledování. Jsem opravdu velmi ráda, že toto téma lze považovat za vyřešené.
 
Je důležité, abychom v příštích měsících mohli soustředit své síly na ohlášené legislativní záměry Ministerstva spravedlnosti, neboť se týkají našeho zásadního předpisu – zákona o soudech a soudcích. Ministerstvo připravuje návrh úpravy výběru soudců a kariérního řádu. Soudcovská unie u obou oblastí dlouhodobě upozorňuje na nutnost změn, máme vypracované teze budoucích úprav. Jsem však přesvědčená, že naléhavost řešení zmíněných problémů není stejná. Současný stav výběru soudců justici ohrožuje a paralyzuje, je nutné ho řešit okamžitě. Naopak nelze říci, že by současná úprava průběhu funkce soudce významně ovlivňovala plynulý chod soudnictví. Otázky kariérního řádu jsou velmi důležité, ale také složité a nalezení vhodných řešení komplikují příliš úzké vztahy mezi mocí výkonnou a soudní. Ústavní soud z tohoto důvodu zrušil několik ustanovení původního zákona o soudech a soudcích týkajících se průběhu funkce soudce, včetně hodnocení jeho činnosti. Považuji za nutné na obou záměrech začít pracovat, ale, vzhledem k časové tísni, kterou vyvolává současný provizorní stav výběru soudců, za nevhodné je v tuto chvíli spojovat. Vypracování kvalitní úpravy přípravy a výběru soudců je úkol, který si sám o sobě vyžádá několik měsíců soustředěné práce. Na výsledku bez přehánění závisí budoucí podoba soudcovského stavu.
 
V každém případě nás čeká mnoho náročné práce. A ta si žádá čas, sílu a soustředěnost – přesně to, co soudce pro mimopracovní aktivity často postrádá. Chceme proto v unii vytvořit větší prostor pro působení čekatelů a asistentů, kteří se v prostředí a v problémech soudnictví již orientují, a mají chuť i motivaci pomoci ke zlepšení. Je škoda nevyužít jejich jazykových znalostí nebo přirozeného vztahu k moderním technologiím. Pokud ve svém okolí máte aktivního a schopného asistenta či čekatele, prosím, oslovte ho a pokuste se ho získat pro činnost unie. Kancelář bude evidovat všechny zájemce, kteří si následně zvolí své zástupce pro komunikaci s ostatními orgány Soudcovské unie.
 
Milé kolegyně a kolegové, slíbila jsem věcné pojetí tohoto příspěvku a tento příslib dodržím. Nezmínila jsem se o mezinárodní justiční situaci a o mnoha dalších věcech, které jsou pro podobu a činnost soudnictví důležité – částečně to napravím v projevu na Shromáždění. Ale pokud se nechci délkou projevů podobat nechvalně známému kubánskému vůdci, nemohu obsáhnout všechny aktivity a podstatné chvíle ze života unie. Dostáváte o nich informace průběžně, ale je pochopitelné, že ne vždy je můžete s plnou pozorností sledovat, proto se snažím o výroční shrnutí těch nejdůležitějších. Pevně doufám, že i z tohoto stručného výběru je zřejmé, že Soudcovská unie je aktivní a stabilní institucí, která se nepodbízí, neuzavírá nedůstojné obchody, a přesto (nebo právě proto) má důležité a pevné postavení v našem justičním systému. Za sebe i za ostatní členy vedení unie upřímně děkuji všem, kteří k tomu pomáhají – není to samozřejmostí, bez podpory a každodenní práce členů SU by to nebylo možné.
 
Přeji Vám všem krásné podzimní dny, s delegáty sekcí se těším na shledanou v historickém Táboře.
Daniela Zemanová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011