Zhodnocení 2014

Vážené kolegyně a kolegové,

ráda bych využila aktualizace příspěvku nazvaného „slovo prezidenta“ ke krátkému vyhodnocení činnosti unie v minulém roce a k pokusu odhadnout, co ji a nás všechny čeká v nejbližší budoucnosti.

Oblasti přitahující naši pozornost se většinou nelišily od předchozích let, avšak zásadní událostí v oblasti soudnictví byl bezpochyby počátek účinnosti nového občanského zákoníku. Již po několika měsících se potvrdily předpoklady nárůstu nápadu na civilních, zejména opatrovnických, úsecích soudů. Podle výsledku šetření systemizační komise Ministerstva spravedlnosti se zvýšil za první pololetí roku 2014 nápad v agendě PaNc o 19.715 věcí, oproti stejnému období roku 2013 se jedná o nárůst o 37,2 %. Soudcovská unie při několika jednáních s představiteli MSp zdůraznila, že je nutno co nejdříve přijmout opatření pro podporu zatížených úseků, např. posílení odborného aparátu, odbřemenění soudů cestou tzv. odklonů, změny procesních předpisů umožňující větší rozsah činnosti odborných pracovníků soudů.

Zmíněnými „notorietami“ zůstalo přetížení a nerovnoměrné zatížení soudů, změna modelu správy soudnictví, úprava výběru soudců, zvýšení počtu pracovníků odborného aparátu a jejich odpovídající ohodnocení, stabilní řešení platových otázek soudců.

Pokrok je možno konstatovat v úpravě platových otázek, aktuálně je projednáváno zvýšení tarifních platů odborného aparátu, téměř u konce je legislativní proces (snad již konečné) úpravy platů soudců v podobě odpovídající nálezům Ústavního soudu a dlouhodobě prosazované SU.

Dílčího úspěchu dosáhla Soudcovská unie při jednání o nastavení transparentních a jednotných pravidel pro výběr soudců. Před předpokládanou změnou zákona o soudech a soudcích by měla začít platit instrukce MSp, která by stanovila závazné konání výběrových řízení na funkci soudce. Podle návrhu instrukce by výběrová řízení organizoval předseda krajského soudu, výběrové komise budou složeny ze 4 zástupců soudů a 1 zástupce MSp. Jedná se o podobný model výběrových řízení, která jsou již nyní organizována některými krajskými soudy. Tento způsob výběru by byl závazný od účinnosti instrukce, bez zpětné působnosti na již navržené uchazeče. Zkušenosti z takto provedených výběrových řízení budou důležitým podkladem pro zákonné zakotvení výběru soudců.

Oprávněný zájem odborné i laické veřejnosti vzbudila v průběhu roku výběrová řízení na místa funkcionářů soudů. Soudní funkcionáři jsou v současném modelu správy soudů osoby významně určující chod jednotlivých soudů. Způsob jejich výběru by měl odpovídat míře tohoto významu. Soudcovská unie vyjádřila opakovaně výhrady k porušení zákona či pravidel stanovených Instrukcí MSp pro výběrová řízení předsedů a místopředsedů soudů. Dvě takto zpochybněná výběrová řízení byla opakována, mimo jiné s odkazem na stanovisko SU. Zvláště v případě obsazení funkce předsedy krajského soudu se jednalo o významnou skutečnost pro chod soudnictví na dalších několik let. Výběrová řízení na soudní funkcionáře však zůstávají do budoucna upravena nevyhovujícím způsobem, a to i díky sporné novele Instrukce MSp o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu z 25. 7. 2014.

K nesporně pozitivnímu posunu došlo při diskusích o změně modelu správy justice. Ministryně spravedlnosti veřejně deklarovala zájem na ustavení orgánu, který by reprezentoval soudní moc, a podnikla kroky k zahájení přípravných prací na vytvoření jeho právního rámce. Přestože je to jen začátek dlouhého a složitého procesu, je to zcela zásadní pokrok oproti předchozímu stavu, kdy diskuse o zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví byly pouze vnitřní záležitostí justice a výkonná moc je odmítala, případně k nim přistupovala s velkými výhradami.

Z uvedeného souhrnu je podle mého názoru možno dobře odhadnout budoucí aktivity SU. Jsem přesvědčená o tom, že pokud se nechceme točit v bludném kruhu stále stejných (a prohlubujících se) problémů, je nutno usilovat o změnu modelu správy soudnictví. V současné době si již můžeme být jistí, že ani osvícený ministr spravedlnosti, který by vydržel ve své funkci celé čtyřleté období, neprovede v soudnictví změny, které jsou k jeho efektivnímu chodu nutné. Neumožní mu to omezené časové období, různé zájmy vlády, jíž je součástí, potřeba dosáhnout za krátkou dobu viditelných výsledků, fluktuace odborného aparátu MSp související s volebními cykly, atd. Nejnaléhavější problémy soudů vyžadují nepopulární řešení. Předpokladem jejich nalezení, úpravy a realizace je existence subjektu, který je prosadí a ponese za ně dlouhodobě odpovědnost. Dle zkušeností nabytých v minulých desetiletích se toto s postavením a možnostmi rychle se střídajících ministrů spravedlnosti pojmově vylučuje.

Odmítám populistická prohlášení, že soudci a soudy musí nejdříve získat důvěru společnosti, zlepšit svoji pověst, aby si zřízení reprezentativního orgánu tzv. zasloužili. Převážná většina problémů spojená s činností soudů má původ v jejich řízení, které nyní není v rukou soudní moci. V činnosti jednotlivých soudců lze nesporně nalézt nedostatky, ale dlouhodobě jsou to soudci, kteří udržují chod soudní moci na (zatím) přijatelné úrovni. Bez potřebných opatření se však jejich rezervy rychle vyčerpávají a na logicky následující kolaps doplatí nejvíce účastníci soudních sporů.

Milé kolegyně a kolegové, přijměte ode mě poděkování za Vaše úsilí vynaložené na řádný průběh i výsledek soudních řízení, a uznání za to, že ani pod velkým pracovním tlakem nepodléháte lhostejnosti a pasivitě. Díky Vám není SU v pozici pouhého pozorovatele důležitých událostí v justici, ale má tu čest být jejich aktivním účastníkem. Za vedení Soudcovské unie Vás ujišťuji, že této role zodpovědně a maximálně využijeme.

Přeji Vám všem hodně zdraví a sil v roce 2015.

Daniela Zemanová


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011