Další informace


Únorové vydání časopisu Soudce připravuje redakce ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. k distribuci. Do rubriky Slovo soudce přispěl Mgr. Milan Homolka, článek o soudních budovách z období Republiky Československé připravil JUDr. Lubomír Činka. O stáži zahraničních soudců v České republice, která proběhla v době od 13. do 24. června 2022, bude informovat Mgr. Eva Krejčová.
Soudcovská unie ČR přeje všem úspěšný rok 2023.
Vyjde prosincové číslo našeho periodika. Přispěla do něho například JUDr. Margita Marková, která barvitě popisuje dobu vánočních příprav. V aktualitách z dění v Soudcovské unii čtenáři najdou zápis z letošního posledního posledního jednání Republikové rady SU ČR, které proběhlo 1. 12. 2022 v Praze. Vydání přinese i další informace ze soudnictví a přehledy činnosti našeho stavovského spolku.
V těchto dnech vychází sněmovní vydání našeho stavovského periodika. Čtenáři se seznámí s průběhem dvoudenního výročního zasedání, s obsahem vystoupení prezidenta SU ČR JUDr. Libora Vávry a také s texty příspěvků domácích a zahraničních hostů. Toto vydání rovněž přináší závěry z jednání pracovních skupin, které delegátům přednesli Mgr. Ilona Benešová a Mgr. Tomáš Mottl. Výsledky hospodaření v uplynulém hospodářském roce předložil Mgr. Jiří Gottwald, kterého za řečnickým pultem zastoupil Mgr. Stanislav Findejs. Zprávu o provedené kontrole vedení účetnictví a stavu pokladny delegátům již tradičně předložil v netradiční formě Mgr. Karel Hanuš. Za členy návrhové komise přečetl návrh závěrečného usnesení JUDr. Ladislav Derka. Toto číslo také zahrnuje schválený rozpočet na hospodářský rok od září 2022 do srpna 2023. Celé vydání je doplněno snímky ze 32. Shromáždění delegátů SU ČR, které pořídili JUDr. Hana Tichá a JUDr. Ladislav Derka.
Unie státních zástupců ČR, Soudcovská unie ČR a Justiční akademie pořádají ve dnech 14. a 15. 11. 2022 v Kroměříži konferenci „Ochrana informací v přípravném řízení“.
Schválením závěrečného usnesení bylo v sobotu 15. 10. 2022 zakončeno 32. Shromáždění delegátů stavovské organizace soudců ČR. Sněm mimo jiné konstatoval, že soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu své funkce. Soustavným vzděláváním je soudce povinen dbát o prohlubování odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. Jako důležitou součást udržování a prohlubování odborné úrovně Soudcovská unie považuje stáže soudců u jiných soudů, které jsou zároveň prevencí proti syndromu vyhoření. Zvyšování odbornosti soudců a vytváření podmínek pro její zvyšování je povinností a úkolem orgánů státní správy soudů.
Dnes bylo v táborském Hotelu Dvořák zahájeno 32. Shromáždění delegátů SU ČR. Účastníky v regionu přivítala předsedkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích. Poté vystoupil prezident stavovské organizace soudců ČR Libor Vávra. Zaměřil se na témata, kterými se Soudcovská unie v uplynulém období zabývala. Zvýšenou pozornost věnoval mimo jiné nedostatečnému finančnímu ohodnocení práce odborného aparátu soudů a naléhavé potřebě ho řešit. Hovořil také o způsobu jmenování soudců i dalších aktuálních problémech českého soudnictví. Dopoledne také vystoupili vysocí ústavní činitelé z ČR a významní hosté ze Slovenska, Rakouska, Polska, Chorvatska, Nizozemí i USA.
Prezident Soudcovské unie ČR Libor Vávra v uplynulých dnech odeslal prezidentu republiky Miloši Zemanovi dopis se žádostí o jednání ohledně výběru kandidátů na jmenování soudcem. Jmenování nových soudců považuje Soudcovská unie za závažný rozhodovací akt, který ovlivňuje kvalitu soudnictví do budoucna. Proces výběru završený jmenovacím rozhodnutím prezidenta republiky začíná u soudců. Ti se rozhodujícím způsobem podílejí na posuzování právníků usilujících o soudcovský mandát. Výsledky výběru poté ministr spravedlnosti předkládá vládě a ta následně k rukám prezidenta.
Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium "Pes a právo", které se uskuteční 7. října 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Záštitu nad pracovním sympoziem převzal JUDr. Roman Fiala, předseda Rady Justiční akademie ČR. Úvodní slovo přednese soudce Mgr. Pavel Punčochář.
V rámci VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva se 16. září 2022 od 8.30 do 13.30 hod. uskuteční odborné sympozium Home office (právní a společenské souvislosti). Místem konání je Vlastenecký sál Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1 – Staré Město). Sympozium zanalyzuje současný stav právní úpravy v kontextu událostí uplynulého období a prognóz příštího vývoje. Poukáže na problematické aspekty právní úpravy, přinese příklady z praxe. Diskutovat se rovněž bude o chystaných legislativních krocích. Moderovat bude zakladatel Stálé konference českého práva JUDr. Karel Havlíček.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011