Další informace


15. ročník soutěže Právník roku 2019 vyvrcholil v pátek 31. ledna 2020 v brněnském hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Deset právníků z různých oblastí práva převzalo na slavnostním galavečeru titul Právník roku 2019. Mezi oceněnými byli soudci JUDr. Robert Fremr, JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D. a JUDr. Jolana Maršíková.
Soudcovská unie podporuje obranu soudkyně, které byla udělena výtka ministryní spravedlnosti za pochybení při vydání trestního příkazu. Jestliže dotčená soudkyně hodnotí výtku jako zásah moci výkonné do nezávislého rozhodování soudce, považuje Soudcovská unie soudní přezkum takového postupu na základě správní žaloby za správný a spolehlivý nástroj z pohledu stanovení mezí působení exekutivy vůči soudní moci.
Soudcovská unie České republiky a Unie státních zástupců České republiky vyjadřují plnou podporu polským soudcům a prokurátorům, kteří se v sobotu 11. ledna ve Varšavě zúčastní protestního Pochodu tisíce talárů. Naši kolegové tím upozorní na stoupající tlak ze strany současné polské vlády směřující k odstranění nezávislosti justice a na hrozící destrukci právního státu. Po přijetí právních předpisů snižujících věkovou hranici pro odchod do důchodu soudců nejvyššího soudu a zpolitizování jmenování nových soudců nyní projednává polský parlament zákon, který umožňuje postihnout soudce za kritiku vlády nebo za rozhodnutí, jež mohou být vládě nepohodlná. Takovou normu považujeme v právním státě za nepřijatelnou.
Poslední vydání stavovského periodika časopisu Soudce v roce 2019 vychází jako dvojčíslí a mimo jiné přináší zevrubné zpravodajství z letošního výročního zasedání Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo v Přerově. Čtenáři v čísle 11-12/2019 najdou také pravidelné rubriky jako například Slovo soudce, přehledy judikatury, informace a další aktuality ze soudnictví u nás i v zahraničí.
Soudcovská unie si při příležitosti výročí 17. listopadu připomíná, že již 30 let žijeme ve svobodném a právním státu. Uvědomujeme si zároveň, že tyto hodnoty vyžadují trvalé úsilí pro jejich zachování a rozvoj. Problémy, se kterými se setkáváme, včetně nedostatků v justici, vnímáme jako přirozenou součást každého demokratického systému, tedy nikoliv jako jeho zpochybnění, ale neustálou výzvu. Svobodné a nezávislé soudnictví není neměnný stav, musíme ho udržovat trvalou pozorností a aktivitou. To Soudcovská unie považuje za zásadní součást své činnosti. Jsme odhodláni vynakládat i nadále úsilí a energii k pozdvihnutí úrovně soudnictví a poskytování spolehlivé ochrany práv všech občanů České republiky. Užijme si nedělní výročí s radostí a hrdostí na velký pokrok, ke kterému od listopadu 1989 v našem soudnictví došlo! Daniela Zemanová prezidentka Soudcovské unie
Soudcovská unie přeje všem šťastný a úspěšný rok 2020.
Sněm konstatoval, že zveřejňování informací o rozhodovací činnosti soudců bez zohlednění jedinečných okolností je zavádějící a vzhledem k zásadě zákonného soudce bezpředmětné. Delegáti uložili Republikové radě: - Hledat legislativní nástroje, které by vedly k posílení psychické a fyzické odolnosti soudců, neboť soudci patří mezi profesní skupiny ohrožené syndromem vyhoření. - Dopracovat koncepci Otevřeného souboru etických dilemat soudce. 29. Shromáždění delegátů SU ČR zvolilo nové členy Etického soudu unie. Se závěry rokování seznámili členové vedení Soudcovské unie ČR zástupce médií.
Dnes bylo v Přerově zahájeno 29. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Delegáty a hosty z domácích i zahraničních justičních institucí a představitele politického života přivítala prezidentka Daniela Zemanová. Před účastníky sněmu předstoupil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Ze svých zkušeností vrcholného politika potvrdil, že česká justice patří mezi špičky justice ve střední a východní Evropě a vyslovil také přesvědčení, že je potřeba pokračovat v širším dialogu mezi mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová mimo jiné rovněž zmínila novelu zákona o státním zastupitelství a ocenila spolupráci Soudcovské unie na novele zákona o soudech a soudcích.
Stálá konference českého práva zve na říjnové akce - "Budoucnost civilního procesu" (konferenci pořádá 7.10. 2019 ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR) a na kulatý stůl "Prostupnost právnického stavu", který se uskuteční 18.10. 2019.
Prezidentka Mgr. Daniela Zemanová a viceprezident JUDr. František Kučera jednali v úterý 2. 7. 2019 s ministryní spravedlnosti Mgr. Marií Benešovou. Pracovní schůzky se zúčastnili také náměstkyně sekce dohledu a justice JUDr. Klára Cetlová a náměstek sekce legislativní Mgr. Michal Franěk. Účastníci setkání diskutovali o legislativních návrzích ministerstva spravedlnosti, zejména o výběrových řízeních na funkcionáře soudů. Shodli se na nutnosti nalézt účinný nástroj pro zástup soudce v případě dlouhodobé nepřítomnosti, za tím účelem budou pokračovat jednání o projektu emeritní soudce. Další diskuse se týkaly působení soudců při výběru vedoucích státních zástupců a ostatních aktuálních otázek soudnictví.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011