Připravované akce


Stálá konference českého práva pořádá v rámci 6. Středočeského právnického dne sympozium „Sousedské vztahy z pohledu soudní praxe“. Uskuteční se 3. dubna 2023 od 9.00 do 14.00 hod. v sídle Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Praha 5. Záštitu nad sympoziem převzal JUDr. Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze. Moderovat bude JUDr. Karel Havlíček. Bližší informace najdete v pozvánce:
Společnost Wolters Kluwer, a.s. připravuje k distribuci lednové elektronické vydání našeho profesního periodika. JUDr. Libor Vávra přispěl do rubriky Slovo prezidenta. JUDr. Jaromír Jirsa připravil do rubriky Slovo soudce článek nazvaný Vzhůru do roku 2023. Informace a fotografie z bilaterální stáže v Portugalsku nabízí JUDr. Petr Vaněček, Ph.D. Ke dvěma konferencím k nezávislosti justice konaným v závěru roku 2022 se slovem i snímky vrací JUDr. Ladislav Derka. Jako tradičně čtenáři v časopisu SOUDCE najdou další pravidelné rubriky včetně přehledu dění v našem stavovském spolku, ale i mimo Soudcovskou unii ČR, například z akcí, na kterých organizaci soudců ČR zastupovali její členové v uplynulém období.
Redakce našeho stavovského periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. bude distribuovat jeho poslední číslo roku 2022. Časopis SOUDCE přinese pravidelné rubriky. Například do rubriky Slovo soudce přispěla JUDr. Margita Marková, členka výkonného výboru Soudcovské unie ČR. Kromě odborných článků čtenáři v prosincovém vydání roku 2022 najdou také přehledy o účasti vedoucích představitelů a dalších členů Soudcovské unie na různých pracovních setkáních a akcích či výběr jejich vystoupení v médiích v uplynulém období. S číslem 12/2022 profesního časopisu SOUDCE se již brzy seznámí všichni členové SU ČR.
Česká advokátní komora, Vrchní soud a Vrchní státní zastupitelství v Praze spolu s Muzeem paměti XX. století pořádají konferenci Rudolf Slánský a spol. – justice a politické procesy. Uskuteční se 22.11. 2022 od 10 hod. v historické soudní síni na Vrchním soudu v Praze na Pankráci.
Srdečně Vás zveme na konferenci Fenomén ESG a jeho dopady do fungování organizací, kterou pořádá Stálá konference českého práva s. r. o. v pátek 21. 10. 2022 od 9.00 do 16.00 hod. ve Vlasteneckém sále Karolina. Záštitu nad konferencí převzal JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR. Moderovat ji bude JUDr. Karel Havlíček, zakladatel Stálé konference českého práva. Konference se zaměří na hodnocení dopadů evropské politiky ESG a udržitelnosti do tuzemské legislativy a právního prostředí. Další informace ke konání a tematickému zaměření konference
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR s v o l á v á prezident SU ČR na 14. a 15. října 2022 Shromáždění delegátů Soudcovské unie České republiky. Uskuteční se v LH Hotelu Dvořák Tábor. Přihlášky delegátů přijímá Kancelář Soudcovské unie ČR do 30. září 2022 na kontaktním spojení: kancelar@soudci.cz.
Redakce časopisu SOUDCE dokončuje srpnové vydání našeho profesního periodika. Osmé číslo například uveřejní pro delegáty pozvánku prezidenta JUDr. Libora Vávry na letošní 32. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, slovo soudkyně JUDr. Martiny Lorencové, dále rozhovor s JUDr. Kateřinou Šimáčkovou, soudkyní Evropského soudu pro lidská práva či příspěvek JUDr. Kateřiny Čuhelové, Ph.D. věnovaný Zadávání znaleckých otázek. O konferenci „Správa soudnictví – věc demokracie“ a zasedání správní rady MEDELu v Bordeaux informuje Mgr. Karolína Tylová, LL.M., která Soudcovskou unii ČR zastupuje v této asociaci evropských soudců a státních zástupců za demokracii a svobodu.
Stálá konference českého práva zve na sympozium Hromadné žaloby. Uskuteční se 10. června 2022 od 9 do 14 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1). Předmětem sympozia je analýza současného stavu a perspektivy dalšího legislativního vývoje institutu hromadných žalob v českém právním řádu.
Stálá konference českého práva pořádá v rámci letošního Pražského právnického jara sympozium "Insolvence (před covidem – v pandemii – po covidu)". Koná se 25. dubna 2022 od 9.00 do 14.00 hod. v CEVRO Institutu (Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město).
Stálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií pokračuje ve volném cyklu kulatých stolů, které jsou tematicky věnovány problematice etiky v právu. Tentokrát Vás zveme na kulatý stůl věnovaný soudcovské etice. Záštitu převzal JUDr. Libor Vávra, prezident Soudcovské unie ČR. Kulatý stůl se uskuteční 20. května 2022 od 9.00 do 13.00 hod. v CEVRO Institutu v Praze 1. Blíže ke konání a přihláškám k účastiCopyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011