Pohledy a názory


Soudcovská unie především dlouhodobě kritizuje stav, kdy natolik zásadní otázka, jako je výběr soudních funkcionářů, není upravena zákonem. Postavení soudních funkcionářů je v České republice specifické, jedná se o představitele justice, kteří vykonávají státní správu soudů a mají v tomto smyslu rozsáhlé pravomoci (i odpovědnost) a vedle Ministerstva spravedlnosti určující vliv na chod soudů. Vůči mnoha významným úkonům předsedů soudů neexistuje ze strany soudní moci účinný kontrolní prostředek. Příkladem je například sestavení rozvrhu práce, kde má předseda soudu v prostředí soudu zcela neomezenou pravomoc, v určitém rozsahu je kontrolním orgánem pouze Ministerstvo spravedlnosti, tj. orgán výkonné moci. Výjimečně silné postavení zastávají v prostředí ČR předsedové krajských soudů, kteří významně ovlivňují personální složení a hospodaření všech okresních soudů v jejich obvodu.
Soudcovská unie vstupuje dne 2.2. 2018 na Twitter. Naším záměrem je aktuálně informovat o dění v unii, o našich názorech a postojích. Chceme být v kontaktu s těmi, kteří se o soudnictví a stavovský spolek soudců ČR zajímají.
Soudcovská unie ČR se důrazně ohrazuje proti vyjádřením předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka k důvodům případného nevydání poslanců hnutí ANO k trestnímu stíhání, jimiž relativizuje nejen nezávislost Policie ČR a soustavy státního zastupitelství, ale v důsledku též soudů. Jako třetí nejvyšší ústavní činitel ČR tak zpochybňuje, že Česká republika je demokratickým právním státem založeným na respektu k lidským právům včetně práva na rovnost občanů před zákonem.
Na výročním zasedání Soudcovské unie, konaném dne 5. 11. 2016 v Mikulově byl Etickému soudu Soudcovské unie dán úkol posoudit etické meze aktivit soudců na sociálních sítích (Facebook, Twitter, blogy aj.), a to v souvislosti s tím, do jaké míry je svoboda projevu soudce omezena jeho soudcovskou funkcí.
Soudcovská unie zdůrazňuje, že bez existence kariérního řádu pro soudce obecných soudů a závazných pravidel pro jmenování externistů nelze osobu bez soudní praxe jmenovat soudcem Nejvyššího soudu. V opačném případě je zpochybněna nezávislost justice a záruka odborného rozhodování. Soudcovská unie se důrazně ohrazuje proti snižování významu práce soudců nižších stupňů. Zřízení automatického generátoru, jehož činnost by byla řízena a spravována Ministerstvem spravedlnosti ČR, považuje Soudcovská unie za nepřípustné zejména z důvodu porušení principu oddělení moci výkonné a moci soudní. Soudcovská unie k uvedeným tématům uspořádala 11. dubna 2017 tiskovou konferenci. V Praze 7. dubna 2017
Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepšení výkonu primární funkce soudů – poskytování ochrany práv účastníkům řízení v potřebné kvalitě i rychlosti.
Republiková rada Soudcovské unie dospěla na jednání dne 19. 2. 2015 ohledně platových nároků soudců za období let 2011 – 2014 k těmto závěrům:
Je v rozporu se zákonem i ústavou, aby ministryně spravedlnosti hodnotila správnost rozhodovací činnosti soudce včetně jeho postupu při výběru a hodnocení důkazů s výjimkou stížnosti pro porušení zákona. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů nesmí zasahovat do jejich nezávislé rozhodovací činnosti, ministryně tento zákaz výroky hodnotícími věcnou správnost rozhodnutí porušila. Jedná se o narušení základního principu dělby moci, které v demokratické zemi nelze tolerovat.
Vedení Soudcovské unie vyjadřuje zásadní nesouhlas se zpochybňováním uchazečů o funkce v soudnictví po ukončení řádných výběrových řízení. Je nepřípustné, aby po završení procesu výběru soudního funkcionáře, který proběhl řádným způsobem, byla prostřednictvím médií vznášena závažná obvinění, která napadená osoba nemá možnost relevantním způsobem vyvrátit. Takový postup je možno záměrně zneužívat k oslabení autority soudního funkcionáře ihned na počátku jeho funkčního období, což může mít vliv na činnost celé soudní soustavy.
Ministerstvo spravedlnosti vydalo novou instrukci o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, která významně ovlivňuje činnost soudů, aniž o změně této úpravy proběhla diskuse uvnitř justice. V důsledku toho nebylo umožněno vedení Soudcovské unie předem sdělit výhrady ke znění Instrukce, přičemž některé z nich považuje za zásadní.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011