Pohledy a názory


Vedení Soudcovské unie považuje výsledky výběrového řízení na výběr předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem za zpochybněné, a to z důvodu prokázané nedostatečnosti podkladové dokumentace k jednotlivým kandidátům.
Z prohlášení JUDr. Marvanové vyplývá, že v justici dlouhodobě probíhají závažné protizákonné procesy. Soudcovská unie považuje za nutné upozornit na podklady těchto tvrzení a popsat aktuální systém kontrolních mechanismů v justici. JUDr. Marvanová opírá svá prohlášení o korupci v soudnictví o zprávy BIS. Veškerá ostatní tvrzení jsou neurčitá a odkazují na nátlak od blíže neupřesněných osob či skupin.
Reakce Soudcovské unie ČR na článek Daniela Kaisera uveřejněný v Lidových novinách dne 25. 2. 2013 pod titulkem „Co tak najednou“. Byla zaslána všem médiím včetně redakce Lidových novin. Autorkou je Mgr. Daniela Zemanová, I. viceprezidentka Soudcovské unie ČR.
Za osudový krok k zahlcení justice označili představitelé Soudcovské unie na dnešní tiskové konferenci v Praze vládní návrh novelizace zákona o elektronických komunikacích, na jehož základě by mělo dojít k přenesení sporné agendy řešené dosud Českým telekomunikačním úřadem na soudy. Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo na zvláštní obchod, jehož podstata tkví v tom, že za příslib postupného posílení justice o stovku administrativních pracovníků převezmou soudy rozhodování sporů mezi uživateli a mobilními operátory.
Fakticky se pozornost soustředila na stav soudnictví v některých zemích a na představy o proměně stanov ve prospěch posilující skupiny zástupců asociací východoevropských, afrických a latinsko-amerických států. Například je prosazováno zrušení institutu mimořádného člena, které je náhle označováno za diskriminační!!! Hrozí vážná proměna charakteru této soudcovské organizace.
Bezpečnostní informační služba dnes zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2010. Informuje v ní mimo jiné o korupci v justici, o případech „nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců“, o „bezpečnostní nespolehlivosti některých soudců a státních zástupců“ a o „nedostatečném výkonu funkce státní správy soudů ze strany některých předsedů krajských soudů“. To vše bez jakéhokoli konkrétnějšího údaje alespoň o četnosti těchto zjištění.
Ve čtvrtek 14. 7. 2011 se v Praze konala tisková konference Soudcovské unie. Prezident soudcovské profesní organizace Tomáš Lichovník seznámil novináře s některými z aktuálních problémů, s nimiž se soudnictví potýká.
Ministerstvo spravedlnosti představilo zamýšlené změny ve způsobu výběru a jmenování nových soudců. Jejich úpravu vtělilo do resortní instrukce o výběru a navrhování uchazečů o funkci soudce s tím, že napříště má výběr budoucích soudců provádět výhradně samo ministerstvo prostřednictvím jím pořádaných výběrových řízení. Soudcovská unie ČR je proto nucena upozornit veřejnost na rizika spojená s připravovaným krokem Ministerstva spravedlnosti.
Vážený pane magistře, k návrhu Instrukce uplatňuje Soudcovská unie ČR následující zásadní připomínky: Návrh obchází zákonný institut justičních čekatelů a jejich postavení zakotvené v § 109 a násl. zákona o soudech a soudcích, neboť zcela pomíjí zákonný účel jejich přípravné služby, a to přípravu pro výkon funkce soudce. Rovněž fakticky duplikuje proces výběru justičních čekatelů dle vyhlášky č. 303/2002 Sb.. Je na místě také upozornit, že institut přípravné služby (ať už je nazýván jakkoliv) je běžný i v dalších vyspělých zemích EU (Švédsko, Rakousko), v ČR neexistují objektivní podklady pro závěr, že se tento institut v praxi neosvědčil (naopak v celorepublikovém průměru se zkracuje délka soudního řízení, roste počet vyřízených věcí a zároveň klesá počet nedodělků ve všech soudních agendách) a v neposlední řadě nelze odhlédnout od nemalých finančních prostředků vynaložených na dosavadní přípravu stávajících justičních čekatelů.
Soudcovská unie ČR konstatuje, že zákonem č. 425/2010 Sb. došlo s účinností od 1.1.2011 k neústavním platovým restrikcím vůči soudcům. Tyto restrikce spočívají ve snížení platové základny pro rok 2011 o 5% oproti její výši v roce 2010. Ve výsledku to znamená celkový propad platové základny soudců o 22% v porovnání se stavem předpokládaným k 1.1.2011, pokud by k tomuto neústavnímu zásahu nedošlo. Jedná se tedy o naprosto nejvýraznější pokles platu u osob, jejichž příjem je hrazen ze státního rozpočtu. Plat soudců je navíc zmražen nebo dokonce klesá již od roku 2008 (a byl zmražen již od roku 2003) a tento stav má trvat nejméně do roku 2014. Dále tyto restrikce představují trvalé snížení platové základny pro výpočet platu soudců z trojnásobku na 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, což činí rozdíl téměř 17%.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011