Pohledy a názory


Republiková rada Soudcovské unie dospěla na jednání dne 19. 2. 2015 ohledně platových nároků soudců za období let 2011 – 2014 k těmto závěrům:
Je v rozporu se zákonem i ústavou, aby ministryně spravedlnosti hodnotila správnost rozhodovací činnosti soudce včetně jeho postupu při výběru a hodnocení důkazů s výjimkou stížnosti pro porušení zákona. Ministerstvo spravedlnosti jako ústřední orgán státní správy soudů nesmí zasahovat do jejich nezávislé rozhodovací činnosti, ministryně tento zákaz výroky hodnotícími věcnou správnost rozhodnutí porušila. Jedná se o narušení základního principu dělby moci, které v demokratické zemi nelze tolerovat.
Vedení Soudcovské unie vyjadřuje zásadní nesouhlas se zpochybňováním uchazečů o funkce v soudnictví po ukončení řádných výběrových řízení. Je nepřípustné, aby po završení procesu výběru soudního funkcionáře, který proběhl řádným způsobem, byla prostřednictvím médií vznášena závažná obvinění, která napadená osoba nemá možnost relevantním způsobem vyvrátit. Takový postup je možno záměrně zneužívat k oslabení autority soudního funkcionáře ihned na počátku jeho funkčního období, což může mít vliv na činnost celé soudní soustavy.
Ministerstvo spravedlnosti vydalo novou instrukci o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudu, která významně ovlivňuje činnost soudů, aniž o změně této úpravy proběhla diskuse uvnitř justice. V důsledku toho nebylo umožněno vedení Soudcovské unie předem sdělit výhrady ke znění Instrukce, přičemž některé z nich považuje za zásadní.
Vedení Soudcovské unie považuje výsledky výběrového řízení na výběr předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem za zpochybněné, a to z důvodu prokázané nedostatečnosti podkladové dokumentace k jednotlivým kandidátům.
Z prohlášení JUDr. Marvanové vyplývá, že v justici dlouhodobě probíhají závažné protizákonné procesy. Soudcovská unie považuje za nutné upozornit na podklady těchto tvrzení a popsat aktuální systém kontrolních mechanismů v justici. JUDr. Marvanová opírá svá prohlášení o korupci v soudnictví o zprávy BIS. Veškerá ostatní tvrzení jsou neurčitá a odkazují na nátlak od blíže neupřesněných osob či skupin.
Reakce Soudcovské unie ČR na článek Daniela Kaisera uveřejněný v Lidových novinách dne 25. 2. 2013 pod titulkem „Co tak najednou“. Byla zaslána všem médiím včetně redakce Lidových novin. Autorkou je Mgr. Daniela Zemanová, I. viceprezidentka Soudcovské unie ČR.
Za osudový krok k zahlcení justice označili představitelé Soudcovské unie na dnešní tiskové konferenci v Praze vládní návrh novelizace zákona o elektronických komunikacích, na jehož základě by mělo dojít k přenesení sporné agendy řešené dosud Českým telekomunikačním úřadem na soudy. Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo na zvláštní obchod, jehož podstata tkví v tom, že za příslib postupného posílení justice o stovku administrativních pracovníků převezmou soudy rozhodování sporů mezi uživateli a mobilními operátory.
Fakticky se pozornost soustředila na stav soudnictví v některých zemích a na představy o proměně stanov ve prospěch posilující skupiny zástupců asociací východoevropských, afrických a latinsko-amerických států. Například je prosazováno zrušení institutu mimořádného člena, které je náhle označováno za diskriminační!!! Hrozí vážná proměna charakteru této soudcovské organizace.
Bezpečnostní informační služba dnes zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2010. Informuje v ní mimo jiné o korupci v justici, o případech „nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců“, o „bezpečnostní nespolehlivosti některých soudců a státních zástupců“ a o „nedostatečném výkonu funkce státní správy soudů ze strany některých předsedů krajských soudů“. To vše bez jakéhokoli konkrétnějšího údaje alespoň o četnosti těchto zjištění.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011