Pohledy a názory


Fakticky se pozornost soustředila na stav soudnictví v některých zemích a na představy o proměně stanov ve prospěch posilující skupiny zástupců asociací východoevropských, afrických a latinsko-amerických států. Například je prosazováno zrušení institutu mimořádného člena, které je náhle označováno za diskriminační!!! Hrozí vážná proměna charakteru této soudcovské organizace.
Bezpečnostní informační služba dnes zveřejnila svou výroční zprávu za rok 2010. Informuje v ní mimo jiné o korupci v justici, o případech „nestandardního jednání některých soudců a státních zástupců“, o „bezpečnostní nespolehlivosti některých soudců a státních zástupců“ a o „nedostatečném výkonu funkce státní správy soudů ze strany některých předsedů krajských soudů“. To vše bez jakéhokoli konkrétnějšího údaje alespoň o četnosti těchto zjištění.
Ve čtvrtek 14. 7. 2011 se v Praze konala tisková konference Soudcovské unie. Prezident soudcovské profesní organizace Tomáš Lichovník seznámil novináře s některými z aktuálních problémů, s nimiž se soudnictví potýká.
Ministerstvo spravedlnosti představilo zamýšlené změny ve způsobu výběru a jmenování nových soudců. Jejich úpravu vtělilo do resortní instrukce o výběru a navrhování uchazečů o funkci soudce s tím, že napříště má výběr budoucích soudců provádět výhradně samo ministerstvo prostřednictvím jím pořádaných výběrových řízení. Soudcovská unie ČR je proto nucena upozornit veřejnost na rizika spojená s připravovaným krokem Ministerstva spravedlnosti.
Vážený pane magistře, k návrhu Instrukce uplatňuje Soudcovská unie ČR následující zásadní připomínky: Návrh obchází zákonný institut justičních čekatelů a jejich postavení zakotvené v § 109 a násl. zákona o soudech a soudcích, neboť zcela pomíjí zákonný účel jejich přípravné služby, a to přípravu pro výkon funkce soudce. Rovněž fakticky duplikuje proces výběru justičních čekatelů dle vyhlášky č. 303/2002 Sb.. Je na místě také upozornit, že institut přípravné služby (ať už je nazýván jakkoliv) je běžný i v dalších vyspělých zemích EU (Švédsko, Rakousko), v ČR neexistují objektivní podklady pro závěr, že se tento institut v praxi neosvědčil (naopak v celorepublikovém průměru se zkracuje délka soudního řízení, roste počet vyřízených věcí a zároveň klesá počet nedodělků ve všech soudních agendách) a v neposlední řadě nelze odhlédnout od nemalých finančních prostředků vynaložených na dosavadní přípravu stávajících justičních čekatelů.
Soudcovská unie ČR konstatuje, že zákonem č. 425/2010 Sb. došlo s účinností od 1.1.2011 k neústavním platovým restrikcím vůči soudcům. Tyto restrikce spočívají ve snížení platové základny pro rok 2011 o 5% oproti její výši v roce 2010. Ve výsledku to znamená celkový propad platové základny soudců o 22% v porovnání se stavem předpokládaným k 1.1.2011, pokud by k tomuto neústavnímu zásahu nedošlo. Jedná se tedy o naprosto nejvýraznější pokles platu u osob, jejichž příjem je hrazen ze státního rozpočtu. Plat soudců je navíc zmražen nebo dokonce klesá již od roku 2008 (a byl zmražen již od roku 2003) a tento stav má trvat nejméně do roku 2014. Dále tyto restrikce představují trvalé snížení platové základny pro výpočet platu soudců z trojnásobku na 2,5násobek průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře, což činí rozdíl téměř 17%.
Zákonem, který byl narychlo na sklonku loňského roku přijat Poslaneckou sněmovnou ČR, posléze Senátem a podepsán prezidentem republiky, jsou řešeny dva okruhy problémů spojených s platy představitelů státu. Jednak je to snížení platu soudců o 5 procent pro tento rok (a u ostatních představitelů státu – ústavních činitelů o 10 % pro příští 3 roky), ale především je to definitivní a trvalé snížení platové základny do budoucna, a to z trojnásobku průměrného platu v nepodnikatelské sféře na 2,5 násobek. To je klíčový problém, který soudci vnímají jako daleko zásadnější, než samo snížení platu o 5 procent pro tento rok.
Vážený pane ministře, níže sdělujeme připomínky k návrhu zákona, jímž se mění zákon č. 6/2002 Sb., které uplatňujeme jako zásadní. K jejich vypořádání je za Soudcovskou unii ČR oprávněna Mgr. Šárka Hájková, 1. Právní zhodnocení Navrhovaná změna § 94 písm. a) zákona č. 6/2002 Sb., tj. snížení věkové hranice pro zánik funkce soudce, je v rozporu s Ústavou ČR a rovněž s čl. 6 odst. 1 směrnice Rady č. 2000/78/ES.a s ní související judikaturou Evropského soudního dvora. Podle čl. 93 odst. 1 věty první Ústavy České republiky je soudce jmenován do funkce prezidentem republiky bez časového omezení. Do takto ústavně zakotveného atributu nezávislosti soudce nelze zasahovat „běžným“ zákonem, neboť ani ve zmíněném ustanovení, ani v jiných článcích Ústavy není uvedeno, že by délka výkonu funkce soudce mohla být omezena zákonem. Z tohoto důvodu je protiústavní jak navrhované omezení funkce soudce dosažením věku 65 let (a dále v návaznosti na dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod), tak i současná úprava omezující funkci soudce dosažením věku 70 let.
Nelze zaměňovat dvě věci: věk pro odchod do důchodu (platný i pro soudce) a stanovení věkové hranice pro zánik funkce soudce na 65 let, což je současný záměr exekutivy. Nutno říci, že nepřijatelný. Nese s sebou totiž řadu rizik, není systémový a sám o sobě není způsobilý přinést občanům pozitivní efekty. V Ústavě ČR je mandát soudce koncipován jako časově neomezený. Velké pochybnosti tak vyvolává již sama otázka, zda lze do tohoto atributu nezávislosti soudce zasáhnout „běžným“ zákonem. Nastavení maximální věkové hranice, se kterou zákon spojuje povinné ukončení výkonu jakékoliv profese, musí být navíc objektivně a přiměřeně zdůvodněné oprávněným cílem a rovněž prostředky k dosažení takového cíle musí být přiměřené a nezbytné. Jinak by takové opatření nebylo v souladu se Směrnicí č. 2000/78/ES a jednalo by se o diskriminaci z důvodu věku.
Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona o soudech a soudcích, jejímž cílem je mimo jiné snížení věkové hranice stanovené pro zánik funkce soudce ze 70 na 65 let. Důvodem navrhované právní úpravy je podle ministerstva urychlení generační obměny v české justici a nutnost jejího adaptování na změny např. v souvislosti s elektronizací.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011